Fysioterapi for barn og unge 0-18 år

Fysioterapi for barn og unge 0-18 år

Barn og unge som av ulike grunnar treng fysikalsk behandling kan få hjelp av fysioterapeut.

Fysioterapeutane har fokus på aktivitet og deltaking, og arbeider helsefremmande og førebyggande. Vi har kompetanse på korleis fysiske, psykiske og sosiale faktorar hos barn og unge, verkar inn på helse.
Fysioterapeutane er ein del av helsestasjon- og skulehelsetenesta.

Vi samarbeider med anna helsepersonell i kommunen og sjukehus, barnehage, skule og andre kommunale tenester som PPT. 

Dei fastlønte fysioterapeutane er tilsette i ei kommunedekkande avdeling: Avdeling for fysioterapi, ergoterapi og syn/høyrselkontakt i verksemda førebygging og meistring.

Fysioterapeutane i denne avdelinga gir i hovudsak tilbod til pasientar som treng heimebehandling, pasientar på korttids – og rehabiliteringsopphald på kommunale institusjonar, barn og unge, og driv med førebyggande tiltak i kommunen. 

Kven kan få tilbodet?

Dei som er mellom 0-18 år. Tenesta gir tilbod etter individuell vurdering. Ein treng ikkje tilvising frå lege.

Korleis få tilbodet?

Ein kan ta kontakt med helsestasjonen, fysioterapeuten direkte eller sende inn tilvisingsskjema. Tilvisingane blir vurdert og prioritert ut frå hastegrad og alvorsgrad. Tenesta brukar same prioriteringsnøkkel i heile kommunen. 

Fysioterapeutane kan bidra med:

  • Undersøking og vurdering av barnet.
  • Sette i gang relevante tiltak, individuelt eller i gruppe, på helsestasjonen, hos fysioterapeuten, i heimen, i barnehagen eller på skulen.
  • Rettleiing av føresette og personalet rundt barnet, slik at dei kan ivareta barnet sitt behov for stimulering og trening gjennom dagen. 
  • Hjelp til vurdering, søknad og oppfølging av rørsle- og treningshjelpemiddel, samt ortopediske hjelpemiddel.
  • Rådgjeving og informasjon til føresette og samarbeidspartnarar.

Skolar og barnehagar kan, etter samtykke frå føresette, ta kontakt med fysioterapeuten tilhøyrande aktuell helsestasjon for hjelp og rettleiing. Føresette følger da barnet til første konsultasjon hos fysioterapeut.

Fastlønte fysioterapeutar samarbeider med avtalefysioterapeutane som også kan følge opp barnet. Fysioterapeutane samarbeider med ergoterapeutane i kommunen om vurdering og oppfølging.

Ergoterapi for barn og unge

Fysioterapeuter med avtale

Kva kostar det?

For barn under 16 år er konsultasjonar hos fysioterapeut, samt transport til konsultasjonar, gratis.

Ungdom over 16 år må betale eigenandel til ein har nådd beløpsgrensa for frikort eigendelstak 2. Eigenandelen følger fastsette takstar og betalast ved oppfølging både hos fastlønte fysioterapeutar og avtalefysioterapeutar.

Tilvising

Tilvising ergo- og fysioterapi for barn

Kontakt

Vakttelefon for fysio- og ergoterapi: 909 72 546.  Måndag – fredag kl 09.00 – 14.00 

Ansvarleg for tenesta

Til toppen