Slik jobbar vi med folkehelsa

Folkehelsa er helsetilstanden til befolkninga og korleis helsa fordelar seg i befolkninga. Kommuna skal framme folkehelsa gjennom planlegging.

Innbyggjarar med god helse er Ålesund kommune sin viktigaste ressurs. Det er både berekraftig og stor samfunnsøkonomisk gevinst å førebyggja sjukdom, framfor å reparere skade og uhelse.
Folkehelsearbeid kan definerast som samfunnet sin innsats for påverke faktorar som direkte eller indirekte fremjar befolkninga si helse på alle plan.  Folkehelselova legg opp til ei systematisk arbeidsform som inneber:

 • Å ha oversikt over helsetilstanden i befolkninga
 • Å ha oversikt over dei faktorane som har betydning for helsetilstanden i befolkninga
 • Å bidra til å jamne ut sosiale forskjellar i helse, gjennom å sørge for at innsatsen for folkehelsa når dei med høgast risiko
 • Å sikra at alle sektorar i kommuna har fokus på folkehelse

Folkehelsearbeid vedkjem alle; både innbyggjarar, dei ulike sektorane i kommuna, frivillig sektor og andre samfunnsaktørar. Helse i alt vi gjer, er både ei forventning og eit uttrykt mål for kommuna. Kvar og ein av oss har ansvar for vår eiga helse. Kommuna skal leggja til rette for at det blir lettare å ta dei gode vala. 

Ålesund kommune vedtok i 2021 ein Folkehelsestrategi som legg føringar for korleis kommuna jobbar med folkehelseutfordringane i kommunesamfunnet. Folkehelsestrategien finn du gjennom denne lenkja.

Innsatsområde for å fremme betre folkehelse

Vi ønskjer å framme helsa til innbyggjarane i kommuna vår gjennom aktivt helsefremjande, førebyggjande og inkluderande arbeid.

 • Kvardagsaktivitet
 • Jamne ut sosiale forskjellar
 • Gode nærmiljø
 • Psykisk helse
 • Aldersvennleg samfunn

Prosjekter

 • Livet & Sånn
  Livet & Sånn er gratis materiale til opplæring av folkehelsa og livsmeistring. Tiltaka skal gjennomførast som opplæring i av barn og unge, samt kurs for føresette og personale på alle barnehagar og skular i kommuna. Livet & Sånn er Ålesund kommune sitt prosjekt i Helsedirektoratet sitt program for folkehelsearbeid i kommunane
 • Bevegelsesglede og meistring
  Eit samarbeid mellom kommunale og frivillige organisasjonar, med fysioterapeutar i spissen. Prosjektet skal førebyggje inaktivitet, fråfall, helseplagar og skade hos ungdom. Det treårige prosjektet, som starta i 2020, gjeld ungdomsskulane Blindheim og Spjelkavik. Om det er råd, blir tilbodet utvida til andre skular. Les meir om prosjektet.
 • Symjing for barnehagar
  Gratis opplæring i vann og symjing for førskulebarn i kommunale og private barnehagar. Prosjektet er finansiert med midlar frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Satsing i fylket

Satsinga på folkehelse i fylket skjer gjennom partnarskapsavtalar og samarbeid med kommunar, skular, frivillige organisasjonar og offentlege etatar. Målet er at flest mogleg lever eit godt liv og meistrar sin eigen livssituasjon best mogleg. 

Gjennom God Helse-satsing i fylket blir det årleg utarbeid ein God Helse-rapport (PDF, 8 MB) der ein bind saman mykje av folkehelsearbeidet som skjer i Møre og Romsdal.

Tall om folkehelsa i Ålesund kommune

Folkehelsa i kommunen

Folkehelseinstuttet kartlegg årleg folkehelseprofilen i landet. 

Ungdata

Ungdata er lokale undersøkingar der elevar på barne- og ungdomsskular over heile landet svarar på spørsmål om korleis dei har det, og kva dei driv med på fritida. Undersøkingane er tilpassa barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i vidaregåande opplæring.

Resultat frå den årlege undersøkinga finn du på ungdata.no

Ansvarleg for tenesta