Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern omfattar dei faktorane i miljøet som til ei kvar tid direkte eller indirekte kan ha innverknad på helsa. Desse omfattar blant anna biologiske, kjemiske og sosiale miljøfaktorar.

Kommunen skal føre tilsyn med desse faktorane og ha oversikt over befolkninga sin helsetilstand.

Miljøretta helsevern er fagleg sjølvstendig med ansvar for informasjon, rådgiving, utgreiing, godkjenning og tilsyn. Tenestene er retta mot publikum, bedrifter og offentlege verksemder, og er basert på lover, forskrifter, standardar, retningsliner m.m.

Miljøretta helsevern gir råd omkring miljømessige forhold som kan påverke helsa. Arbeidet blir gjort gjennom medverknad til planarbeid, publikumskontakt og gjennom tilsyn.

Sjå oversikt over ulike typar verksemder som kommunen fører tilsyn med her.

Meld frå om hending

Lovverk

Til toppen