Vaksine mot influensa

I Ålesund kommune kan du ta influensavaksine hos fastlegen din. Har du ikkje fastlege kan du ta vaksinen hos eit apotek.

Kven bør ta influensavaksine?

Desse personane er spesielt tilrådde å ta influensavaksine:

 • Alle frå fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal óg få tilbod om influensavaksine
 • Prematurt fødde barn, særleg barn fødd før veike 32 i svangerskapet, frå 6 månader til 5 år

Barn og vaksne med:

 • kronisk lungesjukdom (inkludert astma)
 • hjarte- og karsjukdom (anna enn velregulert høgt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsett immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom (t.d. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdomar)
 • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
 • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege (t.d. personar med medfødde kromosomavvik, genetiske syndrom og samansette kromosomavvik som ikkje er klassifisert annan stad)

I tillegg blir influensavaksine anbefalt til:

 • Helsepersonell og andre tilsette i helse- og omsorgstenesta som har nær kontakt med pasientar ved behandling eller pleie
 • Personer som bur saman med (eller er tilsvarande nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar
 • Saneringspersonale og andre som jobbar med mistenkt eller bekrefta influensasyk tamfugl