Administrative reglement

Kommunal overtagelse av teknisk anlegg

Skrevet .

Sist vedtatt gjeldende fra 1. januar 2007.

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR PRIVAT UTBYGGING MED UTBYGGINGSAVTALER

Retningslinjene gjelder for private utbyggere som bygger kommunaltekniske anlegg, og som skal overtas til kommunalt vedlikehold i samsvar med godkjente planer og inngått utbyggingsavtale.

pdf De Kommunale retningslinjene som PDF

1.0 Generelt

1.0 Generelt om innhold, søknad og planen

Retningslinjene gjelder for private utbyggere som bygger kommunaltekniske anlegg, og som skal overtas til kommunalt vedlikehold i samsvar med godkjente planer og inngått utbyggingsavtale.

Utbyggingsavtaler er frivillige, og utbygger må be kommunen om slik avtale. Det som ellers kjennetegner utbyggingsavtaler, er at kommunen bruker sin rolle som planmyndighet etter plan- og bygningsloven § 67 som grunnlag for avtale.

I tillegg til § 67 vises også til nytt kapittel XI-A Utbyggingsavtaler, som gir føringer for bl.a. forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler, avtalens innhold, saksbehandling og offentlighet samt klage og dispensasjonsregler.

Grunnlaget for retningslinjene er § 67 i Plan- og bygningsloven , og da særskilt pkt. 3. Siden denne hjemmel er vesentlig for de krav som stilles, siteres her hele §67 :


1. I regulert strøk og i områder som omfattes av bebyggelsesplan, kan tomt bare deles eller bebygges dersom:

a) veg er opparbeidet og godkjent så langt den er vist i planen, fram til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan kreves at vegen legges ut i en bredde av inntil 10 meter med nødvendige tillegg for fylling og skjæring, og opparbeides til en effektiv vegbredde av inntil 6 meter. For eiendom hvis bebyggelse etter planen helt eller delvis er forutsatt å tjene annet enn boligformål, og for eiendom hvor planen tillater boligblokker på 4 etasjer eller mer, skal plikten så vel for grunnerverv som for utføring likevel gjelde en vegbredde av inntil 20 meter med nødvendige tillegg for fylling og skjæring.

b) hovedavløpsledning, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm.
Kommunen kan godta avløpsforbindelse til annet hovedavløpsanlegg.

c) hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Kommunen kan godta vannforsyning fra annen vannledning.
Kommunen kan gi delingstillatelse på vilkår av at arbeidene under første ledd a, b, og c blir utført før tomta bebygges.

2. I område som i kommuneplan er avsatt til utbygging eller til råstoffutvinning, kan kommunen sette som vilkår for delings- eller byggetillatelse at tiltak som nevnt i nr. 1 bokstav a – c er gjennomført.

3. Kommunen kan gi regler om utføringen.

4. Veg, hovedavløpsledning og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) i samsvar med bestemmelsene i nr. 1 eller 2 ovenfor, holdes ved like av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Det skal holdes overtakelsesforretning. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd i full bredde etter nr. 1 bokstav a.
Kommunens overtakelse er ikke til hinder for at grunneier (fester) som er refusjonskreditor, krever refusjon etter at overtakelsesforretning er gjennomført.

Retningslinjene er å se på som generelle regler for hvilke krav kommunen stiller til teknisk utførelse, kontroll og oppfølging av anleggsprosessen samt kontroll og oppfølging i forhold til lover, forskrifter og myndigheter.

Tekniske planer og utførelse skal utarbeides i henhold til bl.a. gjeldende normer og forskrifter for Ålesund Kommune:
• VA-norm
• Veg- og gatenorm
Sanitærreglementet

Tekniske planer skal sendes til Virksomhet for VAR i 4 eksemplarer for behandling og godkjenning i forhold til den tekniske standard kommunen krever. Tegninger skal i tillegg til 4 papirkopier, også innleveres i digitalt format, kfr. VA- normen.

I tillegg skal planene sendes til Virksomhet for plan og bygning med søknad om godkjenning som byggesak etter Plan- og bygningsloven. En gjør spesielt oppmerksom på at godkjenning av tekniske planer ikke gir tillatelse til igangsetting av bygging eller utslipp av spillvann. Opparbeidelse av tekniske anlegg kan ikke påbegynnes før alle betingelser i disse retningslinjene og i byggesaken er oppfylt og igangsettingstillatelse er gitt. Eventuell endring av utførelsen skal være godkjent av kommunen på forhånd.

I forbindelse med søknad om godkjenning av tekniske planer skal det oppgis hvem som er ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Dokumentasjon på godkjenning skal kunne fremlegges på forespørsel.

2.0 Ansvar, kontroll og oppfølging

 

2.0 Ansvar, kontroll og oppfølging

Det presiseres at alle nødvendige tillatelser fra regulerings-, bygnings- og utslippsmyndigheter samt andre instanser som berøres av eller har interesse i saken må være innhentet før utbygging av kommunaltekniske anlegg kan igangsettes. Tillatelsene må foreligge slik at de kan legges frem på forespørsel fra offentlig myndighet ved avtalt eller tilfeldig kontroll.
Utbygger er ansvarlig for å innhente tillatelser og å inngå avtaler med grunneiere som måtte bli direkte berørt av anlegget eller i forbindelse med anleggsvirksomheten. Eventuell skade på annen manns eiendom må være utbedret og oppgjort før kommunen kan overta anlegget til vedlikehold.

Ålesund kommune vil utføre anleggskontroll i utbyggingsfasen så langt kapasiteten rekker. Dette fritar ikke utbygger og entreprenør fra ansvaret for at den tekniske utførelsen av anleggene tilfredsstiller Norsk Standard og alle de krav som gjelder i forbindelse med bygging av slike anlegg.
Entreprenøren må til enhver tid kunne dokumentere at de som blir satt til å utføre arbeidet, har den nødvendige godkjenning og at kravene til internkontroll og kvalitetssikring blir oppfylt. Vi regner utbyggeren som ansvarlig for utførelsen av alle bygg og anlegg som det er søkt om godkjenning for. Vi viser til Plan- og bygningsloven med forskrifter, og vil som fremtidig eier av de tekniske anleggene, kreve at ansvarlig utbygger følger opp sitt kontrollansvar i samsvar med disse retningslinjene.

Ålesund kommune forbeholder seg retten til å foreta anmeldte og uanmeldte kontroller så langt det måtte passe. Kommunen skal uansett varsles for kontroller ved igangsetting av kritiske faser i anleggets fremdrift. Varsling skal skje ved oppstart av anlegget, når legging av de enkelte ledningsstrekk starter, før utlegging av forsterkningslag, avretting og ulegging av bærelag, før støping av kantstein og ellers når utbygger/entreprenør ønsker å dokumentere deler av anlegget. Varsel skal gis minst en dag før arbeidet igangsettes. Dersom kontroll ikke er utført i hht varslingen, kan entreprenøren utføre arbeidet.

Det skal utføres inspeksjon av alle avløpsledninger med videokamera i samsvar med Ålesund kommune sin VA- norm.
Ajourførte tegninger, kontrollplaner, alle godkjenningsskriv, ADK-sertifikater og disse retningslinjene skal alltid finnes på anleggsstedet og kunne fremlegges på forespørsel. Dersom noen av disse dokumentene mangler vil arbeidet kunne bli stanset til dokumentene er brakt til veie.

2.1 Utbyggers egenkontroll

2.1 Utbyggers egenkontroll

Utbygger har ansvar for å gjennomføre egne kontroller under alle faser av utbyggingen. Kontroller og utførelse skal kunne dokumenteres på forespørsel for å forenkle fremtidig overtakelse og for å unngå tvil som kan føre til krav om oppgravinger i ettertid. Slik dokumentasjon kan være bilder eller video på ”avgjørende” etapper i utbyggingen i tillegg til entreprenørens internkontroll. Følgende anleggsfaser skal dokumenteres med bilder/video:
• Terrenget før oppgraving av grøfter og uttrauing av veger tar til. Her må det være satt opp peler som viser standardinnmålingene ifølge innsendte planer, og både senterlinje og regulert vegkant samt senterlinje for grøft utenfor veg skal fremgå.
• I forbindelse med bygging av veg skal det tas bilder av traubunn, forsterkningslag og avrettet forsterkningslag. Videre skal det dokumenteres hva slags masser som er brukt.
• Utførelsen av vegene i forhold til godkjente planer skal dokumenteres med innmåling av koordinater, høyder og tverrfall.
• Før omfylling av rør og kummer skal det tas bilder som dokumenterer at rørprodusentens leggeanvisning er fulgt. Det er viktig at type omfyllingsmasser, tykkelse på røroverdekning og komprimering kan dokumenteres.
• Alle bilder og eventuelle videoopptak skal referere seg til punkt i kart med retningsangivelse.
• Avvik fra beskrivelsen av tekniske løsninger i disse retningslinjene, skal være godkjent av Ålesund kommune før utførelse.

2.2 Igangsetting og ferdigstillelse

2.2 Igangsetting og ferdigstillelse

Eventuell igangsetting uten formell godkjenning og utbyggingsavtale innebærer risiko for at arbeider vil kunne måtte gjøres om igjen, eller bli unntatt fra kommunal overtakelse. Kontrollplaner vil bli krevd fremlagt. Utbyggeren har alt ansvar for ferdigstillelsen, og han kan ikke overføre ansvaret til andre som ikke er nevnt i utbyggingsavtalen mellom utbyggeren og Ålesund kommune.

3.0 Veger med tilhørende anlegg

 

3.0 Veger med tilhørende anlegg

Skjæring og fylling som går ut over regulert vegareal skal sikres med forstøtningsmur eller tinglyst avtale som sikrer kommunens rett til tiltak utover regulert vegbredde. Vegfylling med stigningsforhold på 1 : 1,5 skal sikres med vegrekkverk/glidekant når høyden er større enn 1,5 m. Ved brattere fylling eller eventuelt forstøtningsmur skal sikring utføres i samsvar med bestemmelsene som følger av Plan- og bygningsloven.

Private fellesveger bør opparbeides slik at fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer, renovasjonsbiler og brøytebiler ikke vanskeliggjøres.

Kommunale veger skal opparbeides i samsvar med Ålesund kommune sin veg- og gatenorm, Vegvesenets normal nr 018, og skal ha en oppbygning og kvalitet som sikrer at vegene varer i min 25 år uten behov for vedlikehold pga slitasje.

Kommunale veger skal opparbeides med kantstein og lukket overvannssystem. Overkjørbar kantstein skal støpes kontinuerlig forbi boligavkjørsler slik at vann fra kommunal veg ikke renner inn på gårdsplasser, og for å hindre at grus fra boligvegene vaskes inn på den kommunale vegen, samtidig som det gir en klar avgrensing mellom kommunal og privat veg. Kantstein skal legges der vegen ligger i skjæring og ferdig planert terreng i regulert vegkant ligger på samme nivå som ferdig opparbeidet veg eller høyere. Det skal fremgå av vegplan og tverrprofiler, som viser ferdig planert terrengnivå utenfor regulert veg, hvor det skal plasseres kantstein. Sandfangkummer med sluk skal generelt plasseres slik at alt vann i rennesteinen ledes til sluk og ikke renner ut i eller over vegbanen.

For å hindre at overbygningen tilgrises av telefarlige masser skal alle veger være opparbeidet med Ap-dekke før de kan brukes til annen anleggsvirksomhet. Dersom det er behov for å kjøre ut jord eller siltholdige masser fra områder lenger fremme i vegen, skal dette skje på foreløpige anleggsveger på vegens traubunn. Legging av kantstein og sluttasfaltering bør i størst mulig grad utsettes til alt anleggsarbeid er avsluttet.

Utbygger har ansvar for at ”kabeletatene”, herunder private kabelselskaper, utfører sine oppgaver i samarbeid med grunnentreprenøren før asfaltering. Saging og graving i asfaltert veg som kommunen skal overta til vedlikehold, blir ikke akseptert. Dersom graving likevel må skje etter at slitelaget er lagt, vil kommunen kreve at hele den oppgravde vegstrekningen reasfalteres i full bredde.

3.1 Gatelys

3.1 Gatelys

Det skal settes opp gatelys langs kommunale veger, også gangveger. Utbygger må kontakte Tafjord Kraft AS for å få godkjent gatelysplan.

3.2 Skilting

3.2 Skilting

Det skal utarbeides skiltplan som skal godkjennes av Virksomhet for veg, anlegg og park. Utbygger skal bære kostnadene med planlegging, innkjøp og oppsetting av skilt.

4.0 Anlegg for vann og avløp

 

4.0 Anlegg for vann og avløp

Vann- og avløpsanlegg skal planlegges og bygges i samsvar med VA-normen og rørprodusentenes leggeanvisninger. Ledninger skal dimensjoneres etter det areal de skal dekke og den utbyggingsplan som gjelder for området. Minimumsdimensjon som overtas til kommunalt vedlikehold er 100 mm for vann, 160 mm for spillvann og 200 mm for overvann med mindre andre dimensjoner er spesielt godkjent i det enkelte tilfelle.

4.1 Vannledningsanlegg

4.1 Vannledningsanlegg

Alle påkoplinger til det kommunale ledningsnettet, unntatt anboringer, skal utføres av kommunens egne rørleggere. Utbygger må dekke alle kostnader i forbindelse med tilkoplingen så som materiell og utstyr, rørleggerarbeider, graving og gjenfylling. Det er en forutsetning at utbygger/entreprenør bidrar til at stengetiden blir så kort som mulig.

4.2 Ledningsanlegg for avløp

4.2 Ledningsanlegg for avløp

Videokontroll skal utføres etter gjenfylling av grøftene, men før det legges asfalt på vegene. Ved ledningsfeil som motfall, deformasjoner og skjøtfeil vil det bli stilt krav om oppgraving og utbedring.

4.3 Innmåling og dokumentasjon av ledningsanlegg

4.3 Innmåling og dokumentasjon av ledningsanlegg

Det settes strenge krav til innmåling og dokumentasjon av tekniske anlegg. Detaljerte krav til dette er å finne i Ålesund Kommune sin VA-norm. Innmåling og dokumentasjon av ledningsanlegg med tilhørende utstyr skal innmåles av Ålesund Kommune v/ ledningskartverket. Innmåling skal utføres i åpne grøfter, og innmålingspersonellet skal kontaktes i god tid og minimum dagen før innmålingstidspunktet. Utbygger bekoster innmålingen etter på forhand avtalt pris.

5.0 Kommunal overtakelse

 

5.0 Kommunal overtakelse

Tekniske anlegg skal overtas vederlagsfritt til kommunalt vedlikehold i samsvar med inngått utbyggingsavtale etter forutgående overtakelsesforretning. Når alle forhold er brakt i orden, skal det utferdiges en overtakelsesprotokoll som bare er gyldig når begge parter har skrevet under.

Kommunen overtar ikke anlegget til drift og vedlikehold før anlegget er utført i samsvar med disse retningslinjene og godkjente planer. Anleggsutførelse som er endret uten forutgående godkjenning blir i utgangspunktet ikke godkjent for kommunal overtakelse. Eventuelle uoverensstemmelser eller konflikter mellom utbygger, entreprenør og/eller berørte grunneiere må være løst før kommunen vil overta tekniske anlegg til vedlikehold.

En forutsetning er at all grunn som er regulert til offentlig vegformål blir overskjøtet til Ålesund kommune før kommunen overtar ansvar for vegvedlikeholdet.

Der ledningsanlegg ligger utenfor område som skal overtas av kommunen, må utbygger fremskaffe tinglyste rettigheter som gir kommunen rett til å ha liggende ledninger på annen manns grunn og til fritt å kunne utføre drift og vedlikehold av ledninger og installasjoner. Kfr. kommunens standardavtale for slike rettigheter.

Det skal også leveres inn kart som viser alle fradelte eiendommer som omfattes av utbyggingen med gnr og bnr. Opplysninger om hvilke eiendommer som har avgitt tinglyste rettigheter vedr ledningsanlegg og andre tiltak, og hvilke vegarealer som er overskjøtet til kommunen, skal fremgå av kart.

Anlegg som omfattes av utbyggingsavtalen skal senest være overtatt av Ålesund Kommune innen 3 år etter avtaledato.

6.0 Utbyggingsavtale

6.0 Utbyggingsavtale

Før igangsetting av tekniske anlegg skal det foreligge en utbyggingsavtale mellom utbygger og Ålesund kommune. Avtalen skal inneholde bestemmelser om hvilke anlegg som omfattes, eventuelle økonomiske forpliktelser, hvilke eiendommer som skal betale reduserte tilknytningsavgifter, utbyggers garantistillelse, fremdrift og ansvarsforhold.

For å sikre kommunen og tredjeperson at anlegget ferdigstilles, og at det skjer innenfor avtalte tidsfrister, skal utbygger, før arbeidet igangsettes, stille bankgaranti overfor Ålesund kommune. Garantien skal knyttes opp mot og kunne gjøres gjeldende mot manglende fullføring og overskridelser på avtalens tidsfrist, og for feil og mangler i tre år etter overtakelse av anlegget. Garantien skal utgjøre minimum 10 % av anslått, samlet anleggskostnad for tekniske anlegg. Garantien skal stilles før oppstart av anleggsarbeidene.

Eiendommer som det søkes om reduserte tilknytningsavgifter for, skal avmerkes på eget kart med gnr og bnr.
Herværende retningslinjer er en del av utbyggingsavtalen.