Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Salgs- og skjenkebevillinger - delegasjonsbestemmelser i henhold til alkoholloven

Vedtatt av Ålesund bystyre 1.11.2001 i By-sak 98/2001, med endringer av 4.12.2003, By-sak 124/2003, endringer av 07.11.2013, By-sak 104/13, og sist endret i møte 28.01.2016, By-sak 11/16.

1. Administrasjonen skal etter delegasjon behandle:

(vedtatt av Ålesund bystyre, 15. desember 2011.)

Delegasjon etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 2:

1.1 Gi bevilling for en enkelt anledning etter § 1-6, 2. ledd siste punktum.
1.2 Gi tillatelse til at en gitt skjenkebevilling for en enkelt anledning kan utvides til å gjelde utenfor skjenkelokalet, jf § 4-2, 4.ledd.
1.3 Gi tillatelse til at ambulerende skjenkebevilling benyttes på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap, jf § 4- 5.
1.4 Gi tillatelse til at fastsatt skjenketid utvides for en enkelt anledning, jf § 4-4, 3.ledd.
1.5 Godkjenne ny styrer og stedfortreder til salgs- eller skjenkebevillingen, jf § 1-7 c, 1. ledd.
1.6 Inndra en bevilling dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året, jf § 1-8, 4. ledd.
1.7 Fastsette og innkreve bevillingsgebyret for salgs- og skjenkestedene, jfr. § 7-1.

 

2.

 

Helse- og velferdsutvalget skal etter delegasjon behandle:

2.1 Foreta tildeling av skjenkebevillinger i medhold av alkoholloven § 1-7. Endringer i eksisterende salgs- og skjenkebevillinger som ikke er delegert til administrasjonen.
2.2 Foreta tildeling av salgsbevillinger i medhold av alkoholloven §1-7.
2.3 Alle saker om reaksjoner ved overtredelse av alkoholloven.
2.4 Tildeling av alminnelig skjenkebevilling for et åpent arrangement ut over 6 dager/for en bestemt del av året, jf alkoholloven § 1-6 3.ledd.
2.5 Behandle klagesaker etter alkoholloven.

 

3.

 

Ålesund bystyre skal behandle:

3.1 Godkjenne antall ambulerende skjenkebevillinger som ikke er knyttet til en bestemt person eller skjenkested, for utøvelse på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap.

Pr. dato er det opprettet 20 ambulerende bevillinger.

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119