Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Ålesund kommunes helse- og velferdspris - statutter

§1
Ålesund kommunes helse- og velferdspris har som formål å hedre, oppmuntre og motivere privatpersoner, organisasjoner eller institusjoner som over lengre tid har vist et sterkt engasjement, gjort en forbilledlig innsats eller har oppnådd bemerkelsesverdige resultater på området.

§2
Ålesund kommune vil med denne prisen også rette oppmerksomheten mot enkeltpersoner, lag, organisasjoner eller institusjoner som med kreativitet, nytenkning og fremsynthet fremmer en utvikling som er viktig for å imøtekomme de utfordringer man ser vil komme i kommunen.

§3
Helse- og velferdsprisen skal primært tildeles hvert år. Den består av en gavesjekk på kr 10 000,- og et diplom i kunstnerisk utførelse.

§4
Forslag om tildeling av helse- og velferdsprisen kan fremmes av privatpersoner, organisasjoner og institusjoner. Oppfordring om å fremme forslag til kanditat(er) til prisen kunngjøres hver høst innen utgangen av uke 39.

§5
På bakgrunn av mottatte forslag avgjør bystyrets Komite for helse og velferd om og til hvem helse- og velferdsprisen skal tildeles. Helse- og velferdskomiteen fatter vedtak etter eget skjønn og kan vedta å tildele prisen selv om det ikke er fremmet forslag fra noen av de som er nevnt i § 4.

§6
Ålesund kommunes helse- og velferdspris overrekkes av Helse- og velferdskomiteens leder under bystyrets siste møte i desember.

Vedtatt av Bystyret 07.11.2013

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119