Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Regler for fritak / permisjon fra skolen

Vedtatt i bystyresak nr.027/2014.

Opplæringslovens §2-11 har følgende bestemmelse om fri fra skolen:
«Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.
Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute».

For elever ved grunnskolene i Ålesund innebærer det følgende:

1. Skolens rektor har delegert myndighet til å gi fri etter disse reglene i inntil 10 skoledager. Når rektor skal vurdere slike søknader, skal følgende forhold legges til grunn:

a. Permisjon i inntil 10 skoledager kan bare gis om det vurderes som forsvarlig for elevens opplæring. I grunnskolen i Ålesund skal det normalt ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 dager pr. skoleår.

b. Relevante momenter som skal tas med i forsvarlighetsvurderingen av en permisjonssøknad:
I. Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
II. Hvorvidt elevens læring kan ivaretas i forbindelse med permisjonen.
III. Elevens permisjonshistorikk

c. Forutsatt at det er forsvarlig i forhold til vurderingen ovenfor, kan skolen innvilge permisjon for
I. Deltakelse på møter i Ungdommens bystyre / Barnas bystyre / Ungdomsrådet eller tilsvarende
II. Deltakelse i idrettslig eller kulturell konkurranse / stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå, samt i forbindelse med utøving av sentrale verv i politiske eller andre landsdekkende organisasjoner / politisk arbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.

d. Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med:
I. Statlige kartleggingsprøver
II. Nasjonale prøver
III. Eksamener og tentamener; skriftlig og muntlig, inkl. forberedelsestid

e. Vedtak om fritak / permisjon fra skolen i fht. reglene ovenfor er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

2. Det gis normalt ikke fri fra skolen for elever som skal følge foreldrene på ferie eller andre reiser i den tida skolen er igang.

Følgende unntak kan likevel gjøres under forutsetning av at det fremlegges skriftlig dokumentasjon og at det vurderes som forsvarlig, jf. pkt. 1b ovenfor:

Elever med hjemland utenfor Norge:

a) Elever som har hjemland utenfor Norge kan få fri for å besøke sitt hjemland dersom reisen ikke kan legges til skolens sommerferie.

Forhold rundt foresattes helse:

b) Elever kan få fri for å følge foreldrene på reise når disse av helsemessige grunner må ta opphold i andre land / utenfor hjemmet, og når det ikke er mulig å plassere eleven hjemme eller hos andre. Det kreves dokumentasjon fra lege.

Forhold knyttet til foresattes arbeidsforhold:

c) Barn av foreldre som på grunn av sitt yrke tilbringer lang tid borte fra heimen kan gis fri dersom der ikke er andre muligheter for felles ferie.

d) Elever kan få fri for å følge foreldrene på ferie når disse er pålagt å ta sommerferie utenom skoleferiene. Slik skolefri kan bare gis en gang i grunnskolen.

e) Foreldre som i yrkesmessig sammenheng foretar reiser, kan få innvilget skolefri for et barn for å ta han / henne med når det ikke er mulig å få andre til å ta seg av barnet.

Andre årsaker som kan gi rett til unntak fra reglene:

f) Elever kan få fri når foreldre / foresatte må foreta reiser av andre årsaker, og disse dokumenteres skriftlig, og skolen vurderer det slik at det vil skape en helt uholdbar situasjon å sette barnet igjen heime.

Foresattes ansvar når en elev er fritatt/ gitt permisjon i hht. reglene ovenfor:

g) Det forutsettes at fritak / permisjon i hht. reglene ovenfor ikke skal føre til merarbeid for læreren / skolen, og foresatte / elev er selv ansvarlig for at eleven er faglig ajour etter fraværet.

h) Rent unntaksvis kan det skje at en elev må ha fri / permisjon fra skolen ut over de rettighetene som opplæringsloven / kommunal reglement åpner for. I slik tilfeller blir foreldrene ansvarlig for hjemmeundervisning for sitt barn. Innholdet og opplegget for denne undervisningen skal godkjennes av skolen.

Generelt:

Søknad om fritak / permisjon fra skolen skal skrives på fastsatt skjema, og normalt sendes vedkommende skole senest fire uker før elevens aktuelle permisjon starter.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119