Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Skole - retningslinjer ved søknad om skolegang utenom den skolen eleven sokner til

Opplæringslova § 8-1: «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i § 38 først ledd bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.

Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.»

Kommunal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ålesund kommune regulerer hvilken skole elevene i kommunen sokner til, sist regulert i BY-sak nr. 53/2010. Oppdatert og vedtatt i BY-sak 042/2016.

pdfRetningslinjer for skolegang ved annen skole

Disse retningslinjene gjelder når det søkes om «skolegang annen skole»:

1) Foreldre/foresatte som ønsker skolegang for sitt/sine barn ved annen skole enn den eleven sokner til, sender søknad om dette til den skolen det søkes om plass ved. Evt. skyssutgifter ut over de rettighetene eleven vil ha ifht. å gå på den skolen eleven «soknar til», dekkes av foresatte.

2) Rektor/virksomhetsleder ved skolen det søkes plass ved, vurderer om eleven kan tas inn ved skolen innenfor de ressursene skolen disponerer og fatter vedtak i saken. Vedtaket er et enkeltvedtak, med klagerett, og håndterers i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. Foresatte informeres om klageadgang. Kopi av vedtaket sendes den skolen eleven opprinnelig sokner til, og rådmannen v/ Team oppvekst.

3) Ev. klagesaker forberedes ved den enkelte skole. Underinstansen kan gjøre om eget vedtak, men Fylkesmannen er endelig klageinstans i slike saker.

4) Dersom foresatte ønsker å skrive sitt barn inn ved annen skole enn den barnet sokner til, gis det mulighet til dette. Det vil være en forutsetning at søknad om skolegang utenom egen skolekrets leveres innskrivingsskolen samtidig med innskriving av eleven. Slike søknader vurderes og behandles som under pkt. 2 ovenfor.

5) Når det må prioriteres mellom elever som søker som skolegang ved annen skolen enn den eleven sokner til, bør følgende kriterier; i prioritert rekkefølge, vektlegges:

a. om søknaden er tilrådd av PPT eller annen sakkyndig instans
b. om eleven har søsken ved skolen fra før
c. om eleven får en tryggere skolevei
d. geografisk nærhet til skolen

6) Som hovedregel skal alle elever som flytter til annen skolekrets innen kommunen, skifte skole pr. flyttedato. Det utskrives flyttemelding etter fastsatte prosedyrer.

7) Elever som flytter innen kommunen i løpet av et skoleår, kan likevel, etter søknad, få fortsette ved samme skole ut skoleåret, dersom elever og foreldre ønsker dette. Dersom det er ønske om at eleven skal fortsette ved skolen utover gjeldende skoleår, må det søkes om skolegang utenom egen skole-«krets» etter rutinene som går frem av pkt. 1 og 2 ovenfor. Ev. skyssutgifter dekkes av foresatte fra første dag.

8) Elever som har fått innvilget skolegang ved "annen skole enn den eleven soknar til", (jf. Opplæringslova § 8-1, andre ledd), får fortsette ved skolen ut skoletida uten å måtte søke på nytt for hvert år. Ev. skyssutgifter dekkes av foresatte.

9) Elever som flytter til annen kommune kan etter søknad få fortsette sin skolegang i Ålesund kommune. Det er en forutsetning at elevens nye hjemkommune dekker merutgifter i henhold til de til enhver tid gjeldende satser anbefalt av KS. Ev. skyssutgifter må dekkes av foresatte. Alle vurderinger, aktuell saksbehandling og oppfølging, inkl. krav om refusjon, skjer ved den enkelte skole.

10) Elever som er bosatt i Ålesund kommune vil ha anledning til å søke om skolegang i annen kommune under forutsetning av at den skolen eleven sokner til etter kommunale forskrifter, aksepterer at merutgifter tilsvarende de til enhver tid gjeldende satser anbefalt av KS, belastes skolens / virksomhetens eget budsjett. All aktuell saksbehandling og oppfølging skjer ved den enkelte skole. Ev. skyssutgifter dekkes av foresatte.

11) Pr. 01.09. hvert år sender skolene fullstendig liste over elever med skoletilhørighet
til annen skole/ annen kommune. til rådmannen v/Team oppvekst

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119