Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Skole - Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Ålesund kommune

Vedtatt i bystyresak 127/2013

 Ordensreglementet er gitt med hjemmel i Opplæringaloven § 2-9.

pdfForskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Ålesund kommune som pdf-fil

Generelt

Ordensreglementet skal ha til hensikt å fremme samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet, samt avklare rettene og pliktene til elevene så sant disse ikke er fastsatt i lov eller på annen måte.

Hver enkelt av grunnskolene i Ålesund kommune skal ha egne ordensreglement i samsvar med de krav som stilles i Opplæringslova § 2-9 Ordensreglement og liknande og kommunal forskrift til dette.

Det er den enkelte skoles ansvar å utarbeide sitt ordensreglement.

Ordensreglementet fastsettes av rektor, etter drøftinger i skolens rådsorgan og etter hovedavtalens intensjon om medbestemmelse. Den enkelte skole bør drøfte sitt ordensreglement årlig.

Skolenes ordensreglement legges frem for Komité for kultur og oppvekst (KKO) til orientering.

Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og foreldrene. Kravet i § 38 (formkrav og kunngjøring) første leddet, bokstav c i Forvaltningsloven om kunngjøring i Norsk Lovtidend, gjelder ikke.

Ordensreglementets innhold

Ordensreglene skal som minimum inneholde følgende:
• regler om oppførsel
• regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes mot elever som bryter reglementet
• regler om fremgangsmåten når saker om brudd på ordensreglementet skal behandles
• regler om bruk av mobiltelefoner/smarttelefoner, foto og annet elektronisk utstyr
• regler om nulltoleranse mot mobbing

Som tiltak ved brudd på ordensreglementet skal den enkelte skole ha med «bortvising av elever» i tråd med de retningslinjer som Opplæringslovas § 2-10 Bortvisning gir om dette.

I tillegg kan ordensreglementet for den enkelte skole inneholde:
• et avsnitt om intensjonen ved ordensreglementet
• noe om elevers ansvar for medvirkning til trivsel, trygghet og tilhørighet for alle i skolesamfunnet
• i hht. Forskrift til Opplæringslova, §12-1 Tryggleik for elevane ,pkt. d kan det i ordensreglene tas inn forskrifter som nærmere regulerer forebyggende tiltak for å ivareta sikkerheten til elevene
• andre lokale forhold

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119