Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter for Ålesund kommune, vedtatt av Ålesund bystyre 29.08.2012.

pdfEiendomsskattevedtektene kan lastes ned som pdf.


 

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR ÅLESUND KOMMUNE.  

 

      Vedtatt i Ålesund bystyre 29.08. 2013.

KAP. I – SAKKYNDIG NEMND

§ 1-1    I medhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Ålesund kommune på bakgrunn av forslag fra tilsatte/engasjerte befaringsmedarbeidere.

Til å behandle klager som kommunen skal behandle, velger bystyret i medhold av eiendomsskatteloven § 20 en klagenemnd (skattetakstklagenemnd).

Den sakkyndige nemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem) med vararepresentanter. Skattetakstklagenemnda skal bestå av minst tre personer med varerepresentanter.

Bystyret velger leder og nestleder for sakkyndig nemnd og skattetakstklagenemnda.

Valgperioden følger kommunevalgperioden.

§ 1-2    Valgbarhet, inhabilitet og møteplikt

Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem og varamedlem av sakkyndig nemnd og skattetakstklagenemnda er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret. Medlem av formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige nemnd eller skattetakstklagenemnd, jf eiendomsskatteloven § 21.

Et medlem er inhabil til å delta i taksten når medlemmet
a)    selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen,
b)    er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under a) i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken,
c)    er eller har vært gift, partner eller forlovet med, eller er fosterfar eller fostermor eller er fosterbarn til eier,
d)   er verge for en person som nevnt under a),
e)   er styrer eller medlem av styret for et selskap, en forening, Sparebank,
      stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til
      eiendommen,

Likedan er et medlem inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende medlems upartiskhet.

Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabilt.

§ 1-3   Medlemmer av den sakkyndige nemnd og skattetakstklagenemnd plikter å stille til alle
            møter i de respektive nemnder, med mindre det foreligger lovlig forfall.

§ 1-4    Befaringsmedarbeidere/sakkyndige.
Eiendomsskattekontoret engasjerer befaringsmedarbeidere i samråd med den sakkyndige nemnd. Når det anses nødvendig kan nemndene be eiendomsskattekontoret tilkalle personer med særskilt takseringsfaglig kompetanse til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, juridiske eller andre områder.

Befaringsmedarbeiderne inngir kun forslag til takster og har ingen stemmerett.


KAP. II – FORBEREDELSE AV TAKSERINGEN ÅLESUND KOMMUNE SKAL GJENNOMFØRE.


Dette kapitlet gjelder for eiendommer kommunen skal taksere. Eiendommer som skal takseres av staten ved skatteetaten, takseres etter statens rutiner og retningslinjer.

§ 2-1    Rådmannen bestemmer hvem i kommuneorganisasjonen som skal fungere som eiendomsskattekontor.  Det påligger eiendomsskattekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for den sakkyndige nemnd og skattetakstklagenemnd.

§ 2-2    Eiendomsskattekontoret utarbeider en oversikt over eiendommer som den sakkyndige nemnd inviteres til å vurdere.

Det lages en egen oversikt over eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt etter
eiendomsskatteloven §§ 5 og 7. Eiendommer som er fritatt etter § 5 skal ikke takseres.
Rådmannen bestemmer om eiendommer som er fritatt etter § 7 skal takseres.

§ 2-3    Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om den enkelte eiendom.
Eiendomskattekontoret kan be eieren utlevere opplysninger av betydning for taksten (jf. eiendomsskatteloven § 31).


KAP. III - GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN

§ 3-1     Det påligger lederen av den sakkyndige nemnd, i samarbeid med eiendomsskatte-kontoret, å planlegge og lede arbeidet med takseringen.

Eiendomsskattekontoret berammer takstmøtene i samråd med den sakkyndige nemnd og befaringen i samråd med befaringsmedarbeiderne.

§ 3-2        Før den alminnelige taksering påbegynnes, drøfter den sakkyndige nemnd alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen.  Den sakkyndige nemnd vedtar slike retningslinjer som gjelder inntil kommunen gjennomfører ny alminnelig taksering.

    Den sakkyndige nemnd kan vedta sjabloner til bruk i takseringen. Sjablonene skal være et hjelpemiddel for å komme fram til eiendommenes omsetningsverdi, og skal ta høyde for at eiendommenes innretning, bruksegenskap og lokalisering kan virke inn på verdien.

Det skal føres protokoll over forhandlingene i den sakkyndige nemnd.

§ 3-3    Den sakkyndige nemnd er i samarbeid med eiendomsskattekontoret ansvarlig for å gi befaringsmedarbeiderne informasjon og veiledning om praktiseringen av de alminnelige retningslinjene.

§ 3-4    Eiendommens eier bør varsles om at eiendommen skal takseres. I forbindelse med varsel om taksering, kan kommunen be skattyter gi eller stadfeste opplysninger om eiendommen, se vedtektene § 2-3.

Eiendomsskattekontoret fastsetter normalfrist for varsel.

§ 3-5    Eiendommene skal i alle tilfelle befares av en befaringsmedarbeider. I forbindelse med befaringen utarbeider befaringsmedarbeiderne forslag til takst.
Forslag til takst bør inneholde grunnlagsdata og prinsippene for verdsettelsen. Forslaget bør også nevne særlige forhold som har vesentlig betydning for taksten.

§ 3-6    Den sakkyndige nemnda fastsetter i møte takstene på bakgrunn av de forslag som er utarbeidet av befaringsmedarbeiderne.

Den sakkyndige nemnd tar i forbindelse med fastsettelsen av taksten stilling til om den enkelte eiendom inngår i eiendomsskatteområdet (hvis dette er avgrenset til områder helt eller delvis utbygd på byvis), hvilke eiendommer som skal takseres av kommunen, og hvilke eiendommer som skal unntas fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven
§ 5 (obligatoriske fritak). Bystyret bestemmer om eiendommer skal ha fritak etter § 7 i eiendomsskatteloven.

Det bør utarbeides særskilt forslag for grunn og bygning hvis de eies av forskjellige
skattytere.

Befaringsmedarbeiderne deltar ikke i den sakkyndige nemnds fastsettelse av takstene, men kan møte i nemnda for å presentere sine takstforslag.
§ 3-7    Det skal gis en kort begrunnelse for taksten som ikke kan være kortere enn at det blir mulig for skattyter å forstå hvordan taksten er fastsatt. Begrunnelsen skal inneholde prinsippene for verdsettelsen, samt hvilke kriterier og grunnlag som er lagt til grunn for den enkelte eiendom. Begrunnelsen kan gis på et skjema som viser faktiske opplysninger om eiendommen og hvilke sjablonverdier som er brukt.


 
KAP. IV - OMTAKSERING OG SÆRSKILT TAKSERING

§ 4-1    I perioden mellom de alminnelige takseringer kan omtaksering/særskilt taksering
av enkelteiendommer foretas etter de retningslinjer og vilkår som     fremgår av eiendomsskatteloven § 8 A-3, 5. og 6. ledd.

Fristen for å begjære omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret.

Den sakkyndige nemnd tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt.

Verdsettelsen bør skje etter samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering.

Skattyter orienteres om taksten ved melding om vedtak.

For klage gjelder kapittel V.


KAP. V - KLAGE

§ 5-1    Skattyter kan klage på taksten og/ eller utskrivingen av skatt innen seks uker fra det seneste tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at eiendomsskattelisten er lagt ut.

    Klage over takster som er fastsatt av sakkyndig nemnd kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.
    
Ved klage over takster med bakgrunn i formuesgrunnlaget, vises det til Veileder om retting og klagebehandling i eiendomsskattesaker, utgitt av Kommunenesektorens
organisasjon Eiendomsskatteforum (KSE), april 2013, med ev. fremtidige endringer og oppdateringer.

§ 5-2    Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt

a)    parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller
b)    det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

§ 5-3    Klage over vedtak fattet av eiendomsskattekontoret
    
Hvis klagen gjelder et vedtak som er fattet av eiendomsskattekontoret i første instans (for eksempel beregning av skatten, tildeling av bunnfradrag…) kan eiendomsskattekontoret behandle saken og oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet.

Hvis eiendomsskattekontoret ikke finner grunn til å gi klager medhold, oversendes sakens dokumenter uten opphold til skattetakstklagenemnda.

§ 5-4    Klage over vedtak fattet av den sakkyndige nemnd

Ved klage over vedtak fattet av den sakkyndige nemnd, oversender eiendomsskattekontoret sakens dokumenter til underinstansen (sakkyndig nemnd).

Den sakkyndige nemnd kan endre taksten i skattyters favør dersom den finner begjæringen begrunnet. I motsatt fall oversendes begjæringen til skattetakstklagenemnda.

§ 5-5    Skattetakstklagenemndas behandling

    Ved klage over taksten skal skattetakstklagenemnda dra på befaring av eiendommen.

§ 5-6    Skattetakstklagenemnda utarbeider en protokoll med en kort begrunnelse for vedtaket. Protokollen skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse vedtaket bygger på og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt ved klage på taksten. Vedtaket må ta stilling til klagerens anførsler.

§ 5-7    Omgjøring til ugunst for skattyter  

Skattetakstklagenemnda kan prøve alle sider av saken, og kan omgjøre vedtaket til ugunst for skattyter, jf. eiendomsskatteloven § 17.

Retten til å rette utskrivinga til ugunst for skattyter går tapt om retten ikke er benyttet innen 1. mars året etter utskrivingen. Har feilen sammenheng med at eieren har brutt opplysningsplikten eller plikten til å medvirke til befaring, kan utskrivingen rettes innen tre år fra utgangen av skatteåret.

Taksten kan likevel rettes til ugunst for skattyter med virkning framover i tid.

§ 5-8    Klage har ikke oppsettende virkning.
 

KAP. VI - FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 6-1    Bystyret fastsetter godtgjørelsen til nemndsmedlemmer, dette iht. paragraf 3-8 i "Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår" (vedtatt av Ålesund bystyre 29. mai 2008, sak 073/08, sist revidert av bystyret 7. februar 2013, sak 003/13).
 *Sakkyndig nemnd får, i tillegg til møtegodtgjørelse, utbetalt kr. 57,- pr. takst som fordeles likt på medlemmene i nemnda. Dette beløpet indeksjusteres etter konsumprisindeksen (KPI) med virkning fom. januar 2015.

Rådmannen fastsetter godtgjørelsen til befaringsmedarbeidere. Eiendomsskattekontoret sørger for utbetaling av godtgjørelsen.


§ 6-2    Ved første gangs utskriving av eiendomsskatt må alminnelig taksering og utskriving av skatten være avsluttet innen utgangen av juni i skatteåret. Påfølgende år skal eiendomsskatten være utskrevet og skattelisten offentliggjort innen 1. mars i skatteåret. Første året bunnfradrag innføres er fristen innen 1. april.

§ 6-3    Eiendomsskattekontoret fører eiendomsskatteliste med slik innhold som nevnt i eiendomsskatteloven § 15. Listen skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at det er kunngjort at listen er lagt ut. Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelse finner sted. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om fristen for å begjære overtakst (6 uker) og hvem begjæringen skal sendes til.

Hvert år, samtidig med at eiendomsskattelisten legges ut, sendes skatteseddel til skattyter.

§ 6-4    Eiendomsskatten forfaller til betaling etter de terminer som til enhver tid gjelder for Ålesund kommune.


-o0o-

Den 20.11.2013 ble klagenemnda endret til skattetakstklagenemnda, dette ihht. vedtak i Ålesund bystyre i B- sak 117/13 i møte den 07.11.2013. Endring utført av Per Anders Aure.

 * Den 11.02.2015 ble § 6-1 endret, dette ihht. vedtak i Ålesund bystyret i B-sak 10/15 i møte den 05.02.2015, sak: «Forslag til endringer av vedtekter – godtgjørelse til sakkyndig nemnd».

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119