Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Retningslinjer for Ålesund kommunes næringsfond

Vedtatt av Ålesund bystyre 20.06.2013, BY-sak 63/13

§1 Formål

Ålesund kommunes næringsfond skal disponeres slik at det kan bidra til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen og legge til rette for å utvikle et mer variert nærings - og jobbtilbud i kommunen.

Retningslinjer for næringsfondet er utarbeidd i tråd med generelle retningslinjer for kommunale næringsfond vedtatt av Regional og næringsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune 05.03.2013.

Formålet for næringsfondet er å bidra til nyetablering i kommunene gjennom å støtte gründere og forretningsideer på et tidlig stadium. Nyetablering forstås her fra etablering og frem til selskapet er 5 år. Det kan ytes støtte til eksisterende virksomhet når støtten bidrar til nyskapende aktivitet.

§2 Kapital og avkastning

Næringsfondet i Ålesund kommune er finansiert av:
• Statlige midler, tildelt fra Møre og Romsdal fylkeskommune
• Renter og avkastning av fondskapitalen
• Eventuelle egne midler som kommunestyret vedtar avsatt i fondet.

Fondsmidlene skal settes på rentebærende konto. Alle renter og annen avkastning av fondet skal være inntekt til fondet, og må disponeres i tråd med retningslinjene.

§3 Prioriteringer

Næringsfondet skal brukes til å støtte:

a. Bedriftsrettede tiltak; eksempelvis etablererstipend, kompetanseheving, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.
b. Generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen, for eksempel etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, omdømme, og etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak.

Næringsfondet gjelder alle typer forretningsidéer, fra gründere til etablerte bedrifter. Industribedrifter har høyeste prioritet, servicebedrifter har middels og handelsbedrifter har lav prioritet.

Prosjekter som kan føre til bedre sysselsetting for kvinner, ungdom og innvandrergrupper skal prioriteres ved tildeling fra næringsfondet. Støtte skal gis som tilskudd.

§4 Vilkår og begrensninger

Hvert enkelt prosjekt kan ikke ha en totalsum på mer enn kr. 300.000. Støtte fra næringsfondet kan utgjøre inntil 50 % av det samlede kapitalbehov for prosjektet – det vil si at støtte kan gis på inntil kr. 150.000.

Næringsfondet skal ha utløsende effekt på tiltaket; det vil si at tiltak ikke vil bli gjennomført eller bli gjennomført i tilsvarende takt uten støtte.

Bedriftsrettet støtte må ikke gis i et slikt omfang at det kan virke urettmessig konkurransevridende lokalt eller i er strid med internasjonale avtaler der Norge er part. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til ordinær drift av virksomheter.

Det kan ikke gis støtte til fysiske investeringer eller tiltak. Det samme gjelder kommunens ordinære oppgaver som gjelder næringsutvikling eller etablering av fysisk infrastruktur.

I samsvar med kommuneloven § 51 kan næringsfondet ikke settes som garanti for lån til næringsvirksomhet. Næringsfondet skal ikke brukes til å tegne aksjer.

For øvrig vises det til retningslinjer for kommunale næringsfond vedtatt av fylkeskommunens Regional og næringsutvalg 05.03.2013.

 

§5 Forvaltning

 

Ålesund kommune delegerer forvaltningen av næringsfondet til Ålesund Kunnskapspark AS. Det er opprettet en egen avtale mellom Ålesund kommune og Ålesund Kunnskapspark AS som regulerer forvaltningen. Avtalen følger som vedlegg til disse retningslinjene.

Søknader om støtte fra næringsfondet skal behandles fortløpende. Ordningen skal bekjentgjøres på kommunen og ÅKP sine hjemmesider og i lokalpressen. Ålesund Kunnskapspark behandler innkomne søknader og fatter vedtak om eventuell tildeling av midler fra fondet innenfor de rammer og retningslinjer som gjelder for kommunale næringsfond.

Forvaltningslovens regler gjelder for saksbehandlingen som utføres av Ålesund Kunnskapspark AS. Søkere har klagerett på vedtak om tildeling eller avslag på søknad. Klageinstans er Ålesund kommune ved rådmannen.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119