Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Delegering av myndighet til rådmannen i Ålesund kommune

Vedtatt i sak 128/11 i Ålesund bystyre 15. desember 2011 i medhold av kommuneloven § 23 nr 4 Justert i Bystyresak 030/12 den 08.03.2012, 59/12 den 10.05.2012 og sak 44/12 den 12.04.2012.

 

1. GENERELLE BESTEMMELSER

 

1.1 Forhold til andre delegasjonsvedtak


Dette delegeringsreglementet definerer bystyrets delegasjon av myndighet til rådmannen og kommer i tillegg til spesielle delegasjonsvedtak fattet av bystyret. Ved eventuelle uoverenstemmelser gjelder spesielle vedtak foran de generelle formuleringene som fremkommer i dette reglement.

Tidligere vedtak om delegasjon innenfor samme områder opphører fra det tidspunkt dette reglement trer i kraft.


1.2 Retningslinjer for bruk av delegert myndighet


All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ og innenfor rammer og forutsetninger i årsbudsjett, økonomiplan og annet overordnet plan- og regelverk.


1.3 Tilbakekalling av delegert myndighet i enkeltsaker


Bystyret kan kreve å få til behandling enhver sak som er til behandling i henhold til delegasjonsfullmakt. Dersom endelig vedtak ikke er fattet, kan det delegerende organ selv fatte vedtak i saken.

Tilsvarende prinsipp gjelder ved administrativ delegering fra rådmannen internt i administrasjonen.

1.4 Rett til å unnlate bruk av delegert fullmakt


Rådmannen kan i særskilte tilfeller overlate til overordnet myndighet å treffe avgjørelse i en konkret sak.


1.5 Omgjøringsrett

Bystyret kan av eget tiltak omgjøre et vedtak fattet av underordnet organ eller administrasjon i samsvar med forvaltningsloven § 35 og generelle, ulovfestede forvaltningsprinsipper, jfr. kommuneloven § 76.

1.6 Videredelegering


Rådmannen kan delegere sin myndighet internt i administrasjonen dersom ikke delegeringsreglementet eller annet vedtak setter uttrykkelig sperre for det.
Rådmannen utarbeider selv, innenfor rammen av sin myndighet, retningslinjer for intern delegering og utøvelsen av slik myndighet.


1.7 Internkontroll


Bystyret kan be om å bli gjort kjent med de vedtak som er fattet i medhold av delegasjon. På de områder hvor det er utarbeidet retningslinjer for rapportering, skal disse følges.


1.8 Oppnevning av medlemmer til styrer og utvalg


Rådmannen utpeker kommunens utsendinger til styret i privatskoler, og administrative medlemmer til styrer, utvalg, arbeidsgrupper mv, etter at bystyret, formannskapet eller andre organ har fastsatt et antall medvirkende medlemmer fra administrasjonen.


1.9 Framgangsmåte for å avgjøre om en sak er prinsipiell


Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning og derfor skal behandles av bystyret, er det rådmannens ansvar, i samråd med ordføreren, å avklare dette.
Det kan lages egne prosedyrer for behandling av bestemte sakstyper som går igjen med jevne mellomrom.


2. DELEGASJON AV MYNDIGHET I IKKE-PRINSIPIELLE SAKER


2. 1 Rådmannens myndighet og oppgaver etter kommuneloven § 23 nr. 4


a) Rådmannen er øverste leder av den kommunale administrasjonen med de unntak som følger av lover og innenfor de rammer bystyret setter.

b) Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

c) Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale organer med unntak av kontrollutvalget.

d) Rådmannen har, innenfor de rammer bystyret gir, myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og andre saker som ikke er av prinsipiell karakter, jf pkt 1.8.

3. DELEGASJON AV MYNDIGHET I PERSONALFORVALTNING


3.1 Rådmannens myndighet og oppgaver etter kommuneloven § 24 nr 1


a) Rådmannen har myndighet til å opprette og nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i personalsaker, herunder;

 • forvalte bestemmelser i godkjent personalreglement, AKAN-reglement og internkontrolldokumenter
 • ansette og si opp i stillinger under kommunalsjefnivå, herunder eventuell beslutning om avskjed eller suspensjon
 • gjennomføre kommunens lønnsforhandlinger, lønnsinnplassere stillinger og fastsette individuell lønn
 • avgjøre organisering innenfor virksomhetene samt organisering av stabs- og støttefunksjoner i sentraladministrasjonen

4. DELEGASJON INNEN ØKONOMIFORVALTNING


Rådmannen har fullmakter på økonomiområdet som er nærmere regulert i
Reglement for: (budsjettreglement)

 • økonomiplan
 • årsbudsjett
 • premissgivende bestilling
 • driftsavtaler

Vedtatt av Ålesund bystyre 30.08.2007 i sak nr. 109/07.


5. RÅDMANNENS ANVISNINGSMYNDIGHET


Rådmannen, eller den han gir myndighet, har anvisningsmyndighet for Ålesund kommune.


6. RÅDMANNENS MYNDIGHET TIL Å UNDERTEGNE DOKUMENTER


Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne dokumenter som søknader og avtaler på kommunens vegne, jfr. kommuneloven § 9 nr. 3 og "Reglement for vervene som ordfører og varaordfører vedtatt i Ålesund bystyre 18.12.08, sak 148/08 § 4."

7. RÅDMANNENS SØKSMÅLSKOMPETANSE


Rådmannen delegeres myndighet til å beslutte at kommunen skal gå til søksmål eller anvende rettsmidler til ivaretakelse av kommunens interesser og myndighet, med mindre det etter særskilt bestemmelse er lagt til annen instans.


I særlige tilfeller og i saker av prinsipiell betydning skal spørsmålet forelegges formannskapet for uttalelse, i samråd med ordfører.


8. DELEGASJON MED HJEMMEL I SÆRLOV


Rådmannens fullmakter er begrenset til saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf pkt 1.9 og 2.1.d). Saker som er av prinsipiell betydning legges, i samråd med ordfører, frem for vedtak i bystyret eller det politiske organ som er gitt myndighet innenfor det aktuelle området.


Rådmannen delegeres myndighet etter følgende særlovbestemmelser:

8.1 Straffeloven av 22. mai 1902 nr 10

Rådmannen delegeres fullmakt til å begjære offentlig påtale på kommunens vegne hvor offentlig påtale er avhengig av fornærmedes begjæring, jf straffeloven § 79, 5. ledd.
Myndigheten etter dette punkt kan ikke videredelegeres.


8.2 Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr 16


Treffe enkeltvedtak om stansing av arbeid eller fjerning av stengsel m.v. etter § 40


8.3 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr 82


Myndighet til å gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy etter § 6


8.4 Naboloven av 16. juni 1961 nr 15


Myndighet til å opptre på kommunens vegne.


8.5 Vegloven av 21. juni 1963 nr 23


Rådmannen delegeres fullmakt som vegmyndighet etter § 9, 4. ledd.

Kommunens myndighet etter §§ 4, 7, 9, 29-30, 31-38, 40-48, 51, 57-59

8.6 Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 med tilhørende forskrifter

Kommunens myndighet etter §§ 5, 6, 7 andre ledd, 8, 37 og 38

8.7 Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr 25

Kommunens myndighet etter §§ 19 og 20.8.8

8.8. Lov om kulturminner av 09. juni 1978 nr. 50


Kommunens myndighet etter loven.


8.9 Lov om tilskott til livssynsamfunn av 12. juni 1981 nr 64


Kommunens myndighet etter § 3 til å fordele kommunale midler


8.10 Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr 108


Myndighet til drift av bibliotek og filialer i samsvar med loven, herunder fastsette slikt reglement som nevnt i § 4 siste ledd.


8.11 Lov om adopsjon av 28. februar 1986 nr 8


Kommunens plikter etter § 6 siste ledd og § 16 e.


8.12 Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr 64 med tilhørende forskrifter


Kommunens myndighet etter §§ 8, 10-14, 16, 17-19, herunder;

 • a) Kommunens opptaksmyndighet i samsvar med reglene i barnehageloven om samordnet opptak og de av bystyret fastsatte vedtekter.
 • b) Behandle klage på opptak av barn i barnehage som underinstans, herunder forberede klagen for behandling i den kommunale klagenemnda.
 • c) Myndighet til å foreta løpende suppleringsopptak gjennom barnehageåret i samråd med styrer i aktuell barnehage.
 • d) Fatte vedtak om tilskudd til private barnehager ihht. gjeldende regelverk og bystyrevedtak.


8.13 Lov om tobakkskader av 9. mars 1973 nr 14


Kommunens tilsynsmyndighet etter § 13.


8.14 Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr 55


Kommunens myndighet etter loven i sin helhet.


8.15 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 2

 • a) Gi bevilling for en enkelt anledning etter § 1-6, 2. ledd siste punktum.
 • b) Gi tillatelse til at en gitt skjenkebevilling for en enkelt anledning kan utvides til å gjelde utenfor skjenkelokalet, jf § 4-2, 4. ledd.
 • c) Gi tillatelse til at ambulerende skjenkebevilling benyttes på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap, jf § 4-5.
 • d) Gi tillatelse til at fastsatt skjenketid utvides for en enkelt anledning, jf § 4-4, 3. ledd.
 • e) Godkjenne ny styrer og stedfortreder til salgs- eller skjenkebevillingen, jf § 1-7 c, 1. ledd.
 • f) Inndra en bevilling dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året, jf § 1-8, 4. ledd.
 • g) Fastsette og innkreve bevillingsgebyret for salgs- og skjenkestedene, jfr. § 7-1.

8.16 Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71


Rådmannens myndighet fremgår av bystyresak 079/09 og 069/10.


8.17 Forurensningsloven av 13. mars 1981 nr 6 med forskrifter


Rådmannen gis myndighet til å utøve kommunens myndighet etter hele loven med tilhørende forskrifter, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.


8.18 Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr 21


Kommunens myndighet etter § 2 til å gi tillatelse til framsyning av film eller videogram i næring, herunder å føre kontroll og eventuelt trekke slik tillatelse tilbake.


8.19 Lov om vass- og kloakkavgift av 31. mai 1974 nr 17


Kommunens myndighet til å ilegge vann- og kloakkgebyr i henhold til kommunens vedtatte forskrift om vann- og avløpsgebyr og sanitærreglement vedtatt av bystyret.


8.20 Opplæringslova av 9. juni 1998 nr 61

 • a) Søknad om å drive forsøksvirksomhet, jf § 1-4.
 • b) Kommunens myndighet etter § 2-1 til å
  - Godkjenne fremskutt/utsatt skolestart
  - Avgjøre søknader om fritak for skoleplikt
 • c) Kommunens myndighet til å fastsette skolerute for skoleåret, jfr. § 2-2
 • d) Kommunens myndighet etter § 2-3 til å avgjøre bruk av timetallet ut over forskriftsbestemt minstetimetall.
 • e) Kommunens myndighet etter § 2-6 i forhold til tegnspråkopplæring.
 • f) Kommunens myndighet etter § 2-9 til å gi ordensreglement ved den enkelte skole.
 • g) Kommunens myndighet etter § 2-10 til å vedta reglement for bortvising av elever.
 • h) Kommunens myndighet etter § 2-11 til å avgjøre søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen.
 • i) Kommunenes myndighet etter § 4A-7 om voksnes rett til skyss.
 • j) Kommunens myndighet etter § 4A-9 til å vedta bortvising av elever ved voksenopplæringen.
 • k) Kommunens myndighet etter kapittel 5 til å fatte vedtak om spesialundervisning.
 • l) Kommunens myndighet etter kapittel 7, jf § 13-4 om skoleskyss og innlosjering.
 • m) Kommunens myndighet etter § 8-1 2. og 3. ledd til å flytte elev til annen skole.
 • n) Kommunens myndighet etter § 10-9, 2. ledd til å kreve politiattest.
 • o) Kommunens tilsynsmyndighet etter § 14-2.

8.21 Opptaksmyndighet – skolefritidsordning (SFO)

Kommunens opptaksmyndighet til skolefritidsordningen. Opptak skjer i samsvar med vedtekter fastsatt av bystyret.
Myndighet til å foreta løpende suppleringsopptak gjennom skoleåret i samråd med rektor/ansvarlig leder av aktuell skolefritidsordning.

8.22 Opptak kulturskole

Kommunens opptaksmyndighet til kulturskolen


8.23 Fordeling av brukstider

Myndighet til å disponere og fordele brukstider for kommunale bygg og anlegg som er avsatt til kulturelle og idrettslige formål.

8.24 Fordeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Myndighet til å avgjøre enkeltsøknader om kommunale kulturtilskudd i samsvar med fastsatte retningslinjer.

8.25 Fordeling av tilskudd til private lekeplasser

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om tilskudd til felles private lekeplasser i samsvar med kommunens retningslinjer.


8.26 Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd m.v. av 7. juni 1996 nr 32

Kommunens myndighet til å treffe avgjørelser etter loven.


8.27 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring m.v. av 4. juli 2003 nr 80

Kommunens myndighet og ansvar etter loven og de til enhver tids gjeldende forskrifter


8.28 Lov om private skoler av 4. juli 2003 nr 84

Myndighet til å treffe vedtak om skoleskyss etter § 3-7.


8.29 Lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai 2000 nr 36

Kommunens myndighet etter forskrift av 21. november 2003 nr 1362 om strålevern og bruk av stråling § 42 tredje ledd, jf strålevernloven § 18 om tilsynet med solarier og myndighet til å treffe enkeltvedtak.


8.30 Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994 nr 55

Kommunens myndighet og tilsynsansvar etter loven og de til enhver tid gjeldende forskrifter.

8.31 Lov om stadsnamn av 18. mai 1990 nr 11

Kommunens myndighet til å treffe vedtak om skrivemåte etter § 5, 2. ledd.
Kommunens myndighet til å avgi uttalelse etter § 6.


8.32 Naturskadeloven av 25. mars 1994 nr 7

Myndighet til å treffe forholdsregler og sikringstiltak etter lovens § 20.
Myndighet til å kreve refusjon for utgifter etter lovens § 24.


8.33 Lov om den norske kirke av 6. juli 1996 nr 31

Myndighet etter § 36 om hvorvidt konfirmasjonsopplæring skal legges til grunnskoletiden og i tilfelle hvilke timer som skal nyttes til opplæringen.


8.34 Lov om Husbanken av 29. mai 2009 nr 30

Kommunens myndighet til å administrere ordningen i samsvar med gitte retningslinjer.
Kommunens adgang til å tre inn i retten til bostønad etter § 11.

8.35 Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17. juni 2005 nr 101

Rådmannen gis myndighet til å utøve kommunens myndighet etter hele loven med tilhørende forskrifter, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.


8.36 Folkehelseloven av 24.06.2011 nr. 29

 • a) Kapittel 3 om miljørettet helsevern: Myndighet og gjøremål ihht. kap. 3, jfr § 9. Unntatt er § 18, 2. ledd om straff, hvor det kun er kommunestyret selv som har myndighet til å begjære påtale.
 • b) Ansvar for å føre internkontroll etter § 30.

8.37 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.2011 nr. 30

 

 • a) Myndighet etter § 3-2 nr. 6, tildeling av ulike hjemmetjenester, sykehjemsplass mv.
 • b) Myndighet etter § 3-6 om omsorgslønn.
 • c) Myndighet etter § 3-8 om brukerstyrt personlig assistanse.
 • d) Myndighet etter § 5-8 til å pålegge meldeplikt til administrasjonen.
 • e) Myndighet og gjøremål etter §§ 7-1 og 7-2 om individuell plan og koordinator i enkeltsaker.
 • f) Myndighet ihht. lovens kapittel 9 om tvang rettet mot personer med psykisk utviklingshemning.
 • g) Myndighet ihht. lovens kapittel 10 om tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
 • h) Myndighet etter § 11-2 om vederlag for helse- og omsorgstjeneste.

8.38 Lov om forpakting av 25. juni 1965 nr 1

Rådmannens myndighet fremgår av bystyresak 006/11.

8.39 Lov om viltet av 29. mai 1981 nr 38

Rådmannens myndighet fremgår av bystyresak 006/11.


8.40 Lov om lakse- og innlandsfisk av 15. mai 1992 nr 47

Rådmannens myndighet fremgår av bystyresak 006/11.

8.41 Lov om valg av 28. juni 2002 nr. 57

Rådmannens myndighet fremgår av bystyresak 005/02.

8.42 Lov av 28. november 2003 om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Rådmannens myndighet fremgår av bystyresak 006/11.

8.43 Lov om skogbruk av 27. mai 2005

Rådmannens myndighet fremgår av bystyresak 006/11.

8.44 Jordlova av 12. mai 1995 nr 23

Rådmannens myndighet fremgår av bystyresak 006/11 og 042/11.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119