Administrative reglement

Hundehold og båndvang (forskrift)

Skrevet .

Forskrift om hundehold i Ålesund kommune - kunngjort 3. juli 2007.

 

Forskrift om hundehold, Ålesund kommune, Møre og Romsdal

Forskriften om hundehold er kunngjort og ligger ute på Lovdata.

Fastsatt av Ålesund bystyre 14. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

§ 1. Formål

Ålesund kommune vil gjennom denne forskriften bidra til å fremme et positivt og ansvarlig hundehold, som ivaretar hensynet til trygghet og forebygger konflikter mellom hundeeiere og allmennheten.

§ 2. Definisjoner

I denne forskriften forstås/defineres følgende:

§ 3. Virkeområde

Forskriften gjelder for hele Ålesund kommune.

§ 4. Sikring av hund – båndtvang

En hundeeier skal vise generell aktsomhet i samsvar med hundelovens § 3 og de bestemmelser som gjelder for sikring av hund etter hundelovens kapittel 2.

a) I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund holdes i bånd eller være forsvarlig innegjerdet eller innestengt i hele kommunen, jf. hundeloven § 6.

b) I tilknyting til bolig- og handleområder, skoleveier, i opparbeidede parker (herunder Storhaugen, Byparken, Volsdalsberga, Ratvika og Emblemsvågen), idrettsplasser og anlegg for lek, idrett og sport eller rekreasjon, på kirkegårder, grav- og urnelunder er det båndtvang hele året, jf. hundeloven § 6 pkt. a) og b).

c) I følgende frilufts-/friområder er det båndtvang hele året, jf. hundeloven § 6 pkt. d), se vedlagt kart1 for nærmere avgrensning:

For kart se tjenestesidene om hundehold i Ålesund og båndtvang.

§ 5. Områder der hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang – heller ikke om de er i bånd – i lekeområder ved barnehager og skoleområder (skolegårder), med mindre barnehagen eller skolen har gitt tillatelse, jf. hundeloven § 6, siste ledd.

§ 6. Forsøpling, ro og orden

Hundeeier er ansvarlig for ro og orden, og at hundeholdet ikke skaper unødvendig støy (bjeffing) i boligområder mv.

Hundeeier skal motvirke forsøpling ved at hundeekskrementer fjernes fra gater, veier, turstier og friområder omgående, jf. hundeloven § 11.

§ 7. Andre bestemmelser

For håndtering av løse hunder, merking av hunder, personers rettigheter og sikkerhetstiltak mv. og omplassering og avliving av hunder så viser en til hundelovens bestemmelser.

Båndtvang fastsatt i henhold til denne forskrift gjelder ikke for førerhunder, hunder i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste, eller øvelse i denne sammenheng, dressert hund i forbindelse med næringsdrift (f.eks. bufehund), jakt, jaktprøver/trening eller ettersøk av fallvilt.