Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Kommunale kulturmidler (retningslinjer)

Gjeldende fra 1.1.1998: Vedtatt av hovedutvalget for kultur 18.12.1997. HK sak nr. 106/97. Revidert av hovedutvalget for kultur 19.11.1998. Redaksjonelle justeringer, kultursjefen 10.03.2005, 10.02.2006 og 01.03.2011.

 

Retningslinjer for tildeling

Tilskudd kan gis til lag og foreninger, aktivitetsgrupper og enkeltpersoner i Ålesund kommune. For å kunne motta tilskudd, må aktiviteten høre inn under Virksomhet kultur sitt virkeområde.

Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle. Rene kommersielle tiltak er heller ikke tilskuddsberettiget.

Fra de som mottar støtte, kan Virksomhet kultur kreve tilsendt vedtekter, medlemsfortegnelse og revidert regnskap.

For å kunne behandle søknadene hurtig og korrekt, må disse inneholde alle de opplysninger retningslinjene krever. Hjelp til utforming av korrekt søknad kan gis av virksomheten.

Garanti mot misbruk

Dersom en forening/lag forsettlig gir feilaktige opplysninger ved søknad om tilskudd, evt. misligholder sine forpliktelser, mister den alle rettigheter innenfor rammen av tilskuddsordningen/leie av lokaler i inntil 1 år.

Virksomhet kultur kan foreta stikkprøver for å kontrollere at midlene benyttes i samsvar med forutsetningene og at opplysningene gitt i søknadene er riktige.

1 Prosjektorienterte eller behovprøvde tilskudd/HOVEDRUNDEN (Søknadsfrist 10. april)

Ålesund kommune gir innenfor rammen av den bevilgning som hvert år står til disposisjon, tilskudd til:

 • allmenne kulturformål
 • funksjonshemmedes aktivitet
 • opparbeiding/utstyr leikeplasser
 • drift idrettsskoler
 • drift av organisasjonseide idrettsanlegg

Det er viktig å støtte opp under mangfoldet i kulturlivet i Ålesund. Søknader må inneholde beskrivelse av aktiviteten, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Det blir lagt spesiell vekt på egenandel samt tiltakets betydning for nærmiljøet eller kommunen som helhet. 

Hovedtildelingen skjer om våren på bakgrunn av kunngjøring i media og kommunens internettsider.

Søknad på egne søknadsskjema. Søknadsfrist er 10. april.

Evt. resterende midler fordeles etter behov resten av året. Disse søknadene behandles fortløpende.

2 Kurstilskudd

Tilskudd kan gis til deltakere på kurs og konferanser som har som hovedmål å gi ledere/instruktører et bedre grunnlag for sitt arbeide innenfor sine respektive aktivitetsområder.

Kommunen kan maksimalt dekke 50% av de samlede utgifter til reise, opphold og kursavgift. For lokale kurs ytes tilskudd på inntil kr. 7.000,- per kurs, samlet for alle deltakerne. For regionale eller landsomfattende kurs kan ytes tilskudd på inntil kr. 10.000,- per kurs, samlet for alle deltakerne.

Søknadene behandles fortløpende. Eget søknadsskjema foreligger.


3  Etableringstilskudd

Tilskudd gis til nystartede foreninger og lag med et beløp på inntil kr. 10.000,-, og til idrettsskoler etablert iht.

Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF) sine retningslinjer; kr. 10.000,-.

For å få slike tilskudd må foreningen/laget som hovedregel ha minst 15 medlemmer og drive sin virksomhet i Ålesund kommune.  For nye idrettslag må det legges ved dokumentasjon for opptak i NIF.

Søknadene behandles fortløpende. Ikke eget søknadskjema.


4 Arrangementstilskudd

 1. a) DIREKTE TILSKUDD
  1. Det kan ytes direkte tilskudd til særskilte arrangement.
  2. Ved annonsering (avisannonser, plakater, programhefte) skal det opplyses at arrangementet har fått tilskudd, og følgende formulering skal brukes:  «støttet av Ålesund kommune».

  3. b) DEKNING AV UNDERSKUDD

   Det kan gis tilskudd til dekning underskudd ved arrangement. Tilskuddet er begrenset oppad til kr. 10.000,-.

  4. I helt spesielle anledninger kan tilskuddet økes. Evt. tilskudd utbetales etter at revidert regnskap er presentert.

  5. c) NORGESMESTERSKAP

   Idrettsarrangement med formell status som norsk mesterskap der HM Kongens pokal utdeles, gis et tilskudd på kr. 20.000.  Andre Norgesmesterskap for senior inntil kr. 10.000.

   Søknadene behandles fortløpende. Ikke eget søknadskjema.

5 Stipendier

Ålesund kommune kan innenfor rammen av budsjettet gi stipend til ledere og utøvere innen kulturområdet. Siktemålet med stipendiet, som forutsettes å «henge høyt», er å stimulere og oppmuntre til fortsatt innsats og økende kunnskap innen sitt interessefelt. Det påhviler alle som har mottatt stipend å skrive rapport og sende denne til Virksomhet kultur.

Søknadene behandles fortløpende. Ikke eget søknadskjema.

6 Tilskudd til kulturarbeid for funksjonshemmede

Ålesund kommune kan gi tilskudd til lag og organisasjoner som tilbyr kulturaktiviteter for personer med funksjonshemminger.

Det kan også gis tilskudd til enkeltpersoner for å gjøre deltagelse i kulturaktiviteter mer tilgjengelig.

Ved oppstart og gjennomføring av nye tiltak kan Virksomhet kultur være behjelpelig med råd og veiledning. Vennligst ta kontakt.

Søknadene behandles fortløpende.  Ikke eget søknadskjema.

Se også

Statlige spillemidler til idrettsanlegg | Møre og Romsdal fylke | Frifond
Statlige aktivitetsmidler gjennom Ålesund idrettsråd, pb. 1200, 6001 Ålesund.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119