Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Krav til leikeareal for bolig

Kommunens vedtekter basert på plan- og bygningsloven (pbl.) fra 1985 (herunder blant annwr leikeplass-normen) er erstattet av bestemmelser i kommuneplanen. Bestemmelsene legges til grunn i kommunens behandling av planforslag og søknader om tiltak.

Teksten under er et utdrag fra kommuneplanens bestemmelser.  For hele kommuneplanen vennligst se her.

Krav til leikeareal for bolig (PBL. § 11-9, NR. 5, 6)

§ 12.1 Ved nyplanlegging, fradeling og nye byggetiltak skal leikearealer for barn og unge vurderes før boliger og veger plasseres, med grunnlag i kvalitetskravene i §§ 12.4 til 12.6.

Ved utbygging av nye boligområder skal leikeplasser være ferdigstilt før første boenhet gis brukstillatelse.

§ 12.2 Alle boenheter skal som hovedregel ha tilgang til nærleikeplass, og en større leikeplass som kvartalsleikeplass og/eller et sentralt leikefelt i gangavstand fra boenheten i henhold til tabellen under. Privat uteareal kommer i tillegg.

Nye boligprosjekter skal bidra til å løse sin andel av behovet for nye leikeplasser i et område. En vurdering av leikeplasstilbudet i boligprosjektet og i nærområdet skal alltid følge plan- og byggesaker, slik at boligprosjektet kan supplere eksisterende tilbud på en god måte.

Ved nye planer og byggetiltak med 5 – 50 boenheter >55 m², eller flere enn 10 boenheter <55 m² skal det settes av minimum 36 m2 per boenhet til leikeareal. Fra den 51. boenheten reduseres kravet til 16 m2 per boenhet.

Areal utløst av denne bestemmelsen fordeles på leikeplasstypene 1, 2 og 3 etter tabellen under,  og med utgangspunkt i en vurdering av leikeplasstilbudet i nærområdet.

I områder med urban fortetting, jf. Temaplan 3: Fortettingsstrategi, kan fordeling av leikeareal mellom leikeplasstypene vurderes særskilt gjennom områdeplaner.

Leikeplasstypene

Leikeplasstype

Maks gangavstand til boenheten    

Minimumstørrelse

1 Nærleikeplass
(min 1 per 25 boenheter)

50 m 200 m2

2a Liten kvartalsleikeplass
(dimensjonert for opptil 50 boenheter)

100 m 750 m2

2b Mellomstor kvartalsleikeplass
(dimensjonert for opptil 150 boenheter)

150 m 1.500 m2

3 Stor kvartalsleikeplass
(dimensjonert for opptil 600 boenheter)

500 m 2.500 m2
4 Sentralt leikefelt
(opptil 1200 boenheter)
500 m 6.000 m2

 

pdfSe vedlegg VI - lekeplasseksempler:
Vedlegg VI Lekeplasseksempler Side 2

 

 § 12.3 I bysentrum

Ved omregulering eller omdisponering av kvartalsbebyggelse og tett trehusbebyggelse i bysentrum, med Aspøya og Klipra, skal det avsettes minimum 12 m2 per boenhet >55 m² eller flere enn 10 boenheter <55 m² til leikeareal, jf. avgrensningen for urban fortetting i Temaplan 3: Fortettingsstrategi.

KVALITETS- OG INNHOLDSKRAV

§ 12.4 Arealet skal:

  • være godt egnet for variert fysisk aktivitet og som sosial møteplass for alle aldersgrupper
  • utformes slik at det kan brukes til alle årstider
  • være mest mulig sammenhengende
  • være skjermet mot motorisert trafikk og forurensing
  • fortrinnsvis lokaliseres i stille sone (Lden < 50dB). Areal der støynivået er over 55 dB i brukshøyde 1,5 m, skal ikke regnes med
  • ha lun og solrik beliggenhet (min 50 % sol kl. 15.00 ved vårjevndøgn og kl. 18.00 midtsommers)
  • ha god tilgjengelighet for myke trafikanter. Atkomst bør så langt råd er ikke komme i konflikt med kjørende trafikk
  • utformes etter prinsippene om universell utforming. Minst 50 % av leikeplassen bør være flatest mulig
  • Turdrag og stier uten kvalitet for leik, areal smalere enn 10 m eller brattere enn 1:3, skal ikke regnes med

§ 12.5 Arealet skal opparbeides med leikeapparater, parkmessige installasjoner og beplantning, men bør primært beholde mest mulig av det naturlige terrenget, trær og annen vegetasjon dersom dette i seg selv gir gode leikeareal og oppholdskvaliteter.

§ 12.6 Installasjoner og annen opparbeiding skal være av god og varig kvalitet mht. materialvalg og utførelse.

Vedlegg

pdfVedlegg VI - lekeplasseksempler

pdfTemakart 3 - Fortettingsstrategi

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119