Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Vann- og avløpsgebyr (forskrift)

Kunngjort 20.12.2007    

 

 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ålesund kommune, Møre og Romsdal

Vann- og avløpsgebyrer, Ålesund kommune, Møre og Romsdal (Lovdata).

 

Klipt inn fra Lovadata 10. september 2010.

 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ålesund kommune, Møre og Romsdal

I. Generelle bestemmelser
§ 1. Forskriftens formål
§ 2. Forskriftens virkeområde
§ 3. Definisjoner

II. Vann- og avløpsgebyrer
§ 4. Gebyrtyper
§ 5. Engangsgebyr for tilknytning
§ 6. Årsgebyr
§ 7. Installasjon og bruk av vannmåler
§ 8. Avvik i årsgebyret
§ 9. Midlertidig tilknytning
§ 10. Pålegg om utbedring
§ 11. Innbetaling av gebyrer

III. Avsluttende bestemmelser
§ 12. Innkreving av gebyrer
§ 13. Vedtaksmyndighet
§ 14. Klage
§ 15. Ikrafttredelse


Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ålesund kommune, Møre og Romsdal

Hjemmel: Fastsatt av Ålesund bystyre 13. desember 2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 16.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1. Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,
2. Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kap. 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer,
3. Forskrift 13. desember 2007 nr. 1512 om vann- og avløpsgebyrer, Ålesund kommune, Møre og Romsdal (dette dokumentet),
4. Øvrige dokumenter:
- Gebyrregulativ
- Sanitærreglement for Ålesund kommune
- VA-norm, norm for vannmålere og norm for fettavskillere.

§ 1. Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester som kommunen leverer.

§ 2. Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3. Definisjoner

- Abonnent:
- Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. For det som gjelder seksjonsnummer vil de bare bli regnet som egen abonnent i de tilfeller der de har egne tilknytningsledninger for vann og avløp.
- Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
- Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
- Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet):
  Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:
- Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og
- Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.
  For detaljer se NS 3940.
- Engangsgebyr for tilknytning:
  Engangsgebyr for tilknytning til kommunale på vann- og/eller avløpsledninger.
- Felles privat stikkledning:
  Ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett.
- Gebyrregulativet:
  Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i bystyret.
- Næringsvirksomhet:
  Ervervsmessig virksomhet.
- Offentlig virksomhet:
  Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.
- Privat stikkledning:
  Ledning eid av abonnenten, og som er tilknyttet kommunalt VA-nett. For vann regnes ledningen fra bygningsliv til kommunal ledning inklusive anboringsklaven. For avløpsledning regnes ledningen fra bygningsliv til kommunal ledning ved overgang til grenrøret.
- Stipulert forbruk:
  Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.
- Tjenestedeklarasjon:
  Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes.
- Årsgebyr:
  Gebyr som betales årlig for kommunens vann- og/eller avløpstjenester.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4. Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

- Engangsgebyr for tilknytning
- Årsgebyr
- Gebyr for midlertidig tilknytning
- Tilleggsgebyr.

§ 5. Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Engangsgebyret fastsettes ved å multiplisere bygningens bruksareal (BRA) med en enhetspris i kr/m2 og skal betales ved første gangs tilknytning. Enhetsprisen fremkommer av gebyrregulativet.

For bebyggelse/utvidelse på tomter der kommunen eller privat utbygger krever innbetalt opparbeidelseskostnader for interne permanente tekniske anlegg som er utført etter planer godkjent av hovedutvalget og i samsvar med godkjent reguleringsplan/tomtedelingsplan, skal det betales engangsgebyr etter reduserte satser. Størrelsen på dette reduserte engangsgebyret fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader, eller når eiendom på et senere tidspunkt bebygges med tilbygg over 100 m2 bruksareal.

§ 6. Årsgebyr

Årsgebyret for vann og/eller avløp skal betales for fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann og/eller avløpsledning, og skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Årsgebyret beregnes etter stipulert eller målt vannforbruk, og vann ut (avløpsmengde) settes lik vann inn (vannforbruk). Se dog § 8.

Stipulert vannforbruk/avløpsmengde

Alle boligeiendommer som ikke krever å betale årsgebyr etter målt vannmengde, skal betale etter stipulert vannforbruk/avløpsmengde. Dette vannforbruket/avløpsmengden baseres på eiendommens bygningsareal slik det er registrert i GAB-registeret, med bruksareal etter NS 3940, og framkommer gjennom en omregningsfaktor for m3 pr. m2 . Det skal bare regnes bygningsareal for de bygninger som er tilknyttet kommunale vann- og eller avløpsledninger.

Målt forbruk

For alle eiendommer hvor det drives næringsvirksomhet og offentlig virksomhet skal det betales årsgebyr etter målt forbruk og enhetspris i kr/m3 .

Også eiendommer som benyttes til boligformål kan kreve at årsgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at årsgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

Størrelsen på årsgebyret i kr/m3 , og omregningsfaktoren for stipulert vannforbruk/avløpsmengde i m3 pr. m2 bruksareal fastsettes årlig av bystyret i gebyrregulativet.

§ 7. Installasjon og bruk av vannmåler

For installasjon, flytting og bruk av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser i Norm for vannmålere.

Bruk av vannmåler forutsetter at kommunen skal ha adgang til å kontrollere/lese av måleren.

Vannmåler skal kontrolleres jevnlig, og avleses ved hvert årsskifte den 31. desember. Avlest mengde skal rapporteres i løpet av 14 dager på tilsendt måleravlesingskort. Ved manglende avlesning/rapportering som resulterer i purring ilegges det et purregebyr. Etter tre resultatløse purringer vil kommunen kreve å få lese av måler, og i slike tilfeller påløper et tilleggsgebyr.

Purregebyr og tilleggsgebyr fastsettes i gebyrregulativet.

§ 8. Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens sanitærreglement.

§ 9. Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker og bygg under oppføring.

Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 10. Pålegg om utbedring

Tilleggsgebyr kan ilegges der abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg, der dette medfører merkostnader for kommunen.

For at forholdene raskt skal kunne rettes opp, faktureres gebyret så snart som mulig etter at fristen er gått ut og ev. flere ganger inntil kommunens krav er etterkommet.

Tilleggsgebyret framgår av gebyrregulativet.

§ 11. Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Årsgebyret innkreves på felles faktura og fordeles over minimum 2 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt.

Årsgebyret betales à konto fordelt over minimum 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen fastsette et nytt à konto beløp.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning, med mindre det er foretatt vesentlig bygningsmessig utvidelse. kfr. § 5 om engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12. Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13. Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av virksomhetsleder.

§ 14. Klage

Avgjørelser etter forskriften er enkeltvedtak, og for saksbehandlingen gjelder forvaltningslovens kap. IV-VI. Eventuell klage sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 15. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2008.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119