Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Foreldreråd (FAU) ved grunnskolene (Vedtekter)

Vedtektene for FAU ved grunnskolene i Ålesund kommune er vedtatt av Bystyret (BY-sak 044/10).

pdfVedtekter_for_FAU--vedtatt_i_BYsak_044-2010.pdf

 

§ 1 –Foreldrerådet

Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

§ 2 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organ for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldrene og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

§ 3 –Valg og konstituering

FAU velger en valgkomité i god tid før valget. Disse innstiller kandidater til FAU. Ledervervet bør avklares før valget. Valg av nytt FAU bør skje før sommerferien slik at FAU er klar til å begynne arbeidet tidlig på høsten.

(I vedtektene for den enkelte skole  bør det presiseres hvordan FAU velges og organiseres på den aktuelle skolen, her er det viktig å sørge for overlapping / at ikke alle skiftes ut samtidig)

FAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer  og   representant til det kommunale foreldreutvalget ( ÅKFU) .

Når FAU disponerer penger, skal det velges to personer til å revidere FAUs regnskap.

§ 4 –Komiteer

Det kan velges underkomiteer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter.

(Her kan hver enkelt skole sette opp de underkomiteer og utvalg som de sjøl ønsker; etter forslag fra foreldrerådet bestemmer FAU hvilke komiteer som skal nedsettes.)

§ 5 –Møter

FAU har møte én gang i måneden eller når minst tre medlemmer krever det. Det skal settes opp møteplan for skoleåret. Rektor har møte- og talerett i utvalgets møter.

§ 6 –Oppgaver

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Konkrete oppgaver å arbeide med  kan f. eks. være:

 •  
  • - medansvar for / medvirkning til godt fysisk og psykososialt læringsmiljø / skolemiljø
  • - medansvar for / medvirkning til holdningsskapende arbeid hos elevene
  • - fremme tiltak for å sikre foreldrenes medvirkning og medbestemmelse innenfor det opplæringsloven legger opp til
  • - arbeide for økt foreldre-engasjement
  • - bidra til å skape / fremme gode samarbeidsforhold mellom foreldrene, elevene  og skolen
  • - ivareta foreldrenes  felles interesser overfor skolen
  • - kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
  • - medansvar for / medvirkning til aktivitetsdager ( Grunnskolens uke /  17. mai osv.)

(Lista ovenfor er ikke uttømmende; oppgavene varierer fra skole til skole og må vedtas ut fra lokale behov).

§ 7 –Økonomi

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. Revidert regnskap legges fram på årsmøtet.

§ 8 –Taushetsplikt

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (opplæringsloven § 15-1).

§ 9 - Endringer av vedtektene

Foreldrerådet ved den enkelte skole vedtar vedtektene for eget FAU. Vedtektene består av et felles grunnlag  som er likt for alle FAUene, og lokale tilpasninger ved den enkelte skole ( jf. §§ 3, 4 og 6 ).

Evt. forslag til endringer i øvrige §§ må oversendes rådmannen etter forslag fra skolens foreldreråd.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119