Administrative reglement

Vann- og avløp Ålesund kommune (Norm)

Skrevet .

VA - normen gjelder for alle VA anlegg, dvs. både offentlige anlegg og anlegg som blir bygd ut av private aktører for deretter å bli overtatt av kommunen i samsvar med § 17 og § 18-1 i Plan- og bygningsloven.

VA-normen i Ålesund kommune klargjør de tekniske krav til prosjektdokumentasjon, grøfter og ledningsutførelse samt transportsystem for vann, spillvann og overvann.

Normen tar utgangspunkt i NORVAR sin mal for VA-norm www.va-norm.no, og der Ålesund kommune har fremarbeidet lokale bestemmelser der dette er funnet hensiktsmessig.

pdfForord VA-norm

pdfVA Norm Sunnmøre - revidert sept 2019

pdfB1 - Krav til VA-rammeplan - Sunnmøre

pdfB2 Sjekkliste - krav til teknisk plan sluttdokumentasjon

pdfB3 Krav til innmåling og dokumentasjon

pdfB4 - Retningslinjer overvasshandtering

pdfA1 Normtegning Plan og lengdeprofil

pdfA2 grøftesnitt

pdfA3 Alt grøftesnitt

pdfA4 Tilknytning vassforsyning

pdfA5 - B Tilknyting sprinklaranlegg 

pdfA5 Stikkledning Vann

pdfA6 stikkledning Avløp

pdfA7 Forenkla Kumløysing

pdfA8 Vannkum i veg

pdfA9 Grøftesteng Betong

pdfA10 Grunnvassperre Leire

pdfA11 Midlertidig Sandfangskum

pdfA12 Sandfangkum

pdfA13 Steinfelle VA

pdfA14 Utforming av tørroppstilt avløpspumpestasjon Plan

pdfA15 Utforming av tørroppstilt avløpspumpestasjon Snitt