Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Salg av nærings- og boligtomter i Ålesund (Standardvilkår)

Reglene som gjelder ved salg av nærings- og boligtomter i Ålesund kommune. Sist vedtatt 6. oktober 2005.

 

 

 

pdf Standard_vilkår ved salg av nærings og boligtomter.pdf

I den utstrekning det i den enkelte sak ikke er vedtatt særvilkår, som går utover nedenfor stående, skal følgende vilkår gjelde for tildeling av tomter som selges av Ålesund kommunale Eiendom KF:


1. Byggeklausul - utnyttelse

1.1 Arealet overdras til kjøper for utbygging i samsvar med reguleringsplan og reguleringsbestemmelsene for området.


1.2 Dersom kjøperen oppgir sine planer om utbygging eller ikke har startet byggearbeidene (ferdig støpt grunnmur) innen 2 år etter at skjøtet er tinglyst, skal Ålesund kommunale Eiendom KF kunne kreve hele parsellen tilbakeskjøtet for den pris kjøper gir for eiendommen, uten tillegg av renter eller andre omkostninger.


1.3 For bebyggelse på og anvendelse av parsellen gjelder den til enhver tid gjeldende reguleringsplan med tilhørende vedtekter.


2. Kommunens rettigheter på parsellen


2.1 Ålesund kommune har rett til, uten erstatning av noe slag, å legge / ha liggende ledninger for vann, kloakk og overvann over parsellen, inkludert kummer, sluk, hydranter o.l. Og på samme vilkår kunne foreta vedlikehold av innretningene. Etter endt arbeid plikter kommunen å bringe arealet tilbake i den tidligere stand, f.eks. ved opprydding, istandsetting, asfaltering m.v.


Planene for nevnte kommunale arbeider, vedlagt nødvendige opplysninger om traseer og plassering, skal før arbeidet settes i gang forelegges eieren av parsellen til uttalelse.
Samme rett for framføring og vedlikehold skal gjelde for eiere av ledningsanlegg for energiforsyning, tele og data, forutsatt at disse er samordnet med kommunens anlegg.
Kommunens rettigheter etter dette punkt skal så langt råd er utøves slik at eierens planer om utnytting av eiendommen ikke hindres.


2.2 Ålesund kommune har i forbindelse med utbygging av de regulerte atkomstveger rett til å anlegge nødvendige skjæringer og fyllinger på parsellen uten noen form for erstatning til parsellens eier.


3. Kjøpesum og dekning av kommunens utgifter til tekniske anlegg


3.1 Kjøpesummen for grunnarealet blir fastsatt med utgangspunkt i kommunens totale utgifter til grunnerverv innenfor utbyggingsfeltets referanseramme (råtomt), inklusiv innløsninger av bygninger. Videre skal inndekkes alle kostnader til regulering, markedsføring og salg.


3.2 Kjøperen skal også betale vederlag for eksisterende tekniske anlegg, samt anlegg som kommunen opparbeider innenfor reguleringsområdet. Vederlaget skal dekke kommunens samlede kostnader til disse. Fordeling av kommunens kostnader til tekniske anlegg på de enkelte tomtene vil bli beregnet i samsvar med refusjons-reglene i Plan- og bygningsloven.


3.3 I tillegg til fastsatt kjøpesum dekker kjøperen alle utgifter i forbindelse med over dragelsen, som dokumentavgift, tinglysingsgebyr, oppmålingsgebyr m.m.


3.4 Endelig kjøpesum fastsettes av styret i kommunens eiendomsselskap, og vil kunne variere med den enkelte parsells kvalitet og potensiale.


4. Gjennomføring av salget 

Etter at det er inngått kjøpsavtale og det er avholdt kart- og oppmålingsforretning (evt. midlertidig forretning), skal Ålesund kommune utstede skjøte på parsellen til vedkommende kjøper, mot innbetaling av kjøpesum for tomta etter punkt 3.1 og 3.2 og eventuell andel for tekniske anlegg etter punkt 3.3.


Dersom tildeling av tomt skjer før tekniske planer er godkjent og kostnadsoverslag for opparbeiding av tekniske anlegg foreligger, forfaller det fastsatte vederlag etter punkt 3.3 til betaling senest samtidig med at vedkommende tomt har mulighet for å knytte seg til anleggene. Det kan i slike tilfeller avtales forskudds innbetaling av stipulert beløp.


5. Tiltak for å gjøre parsellen byggeklar

Ved salg av tomteparsell påtar ikke eiendomsselskapet eller kommunen seg noen forpliktelser mht framføring av veg og ledningsanlegg til vedkommende parsell, for å gjøre denne byggeklar. Dette må i tilfelle reguleres i særskilt avtale.


6. Sikring av kommunens rettigheter

Eiendomsselskapets / kommunens rettigheter etter foranstående punkt 1.2, punkt 2 og eventuelt etter punkt 3 (dersom det ved utskriving av skjøte ikke er endelig fastsatt kjøpesum og/eller vederlag for tekniske anlegg) blir å sikre ved tinglysing som hefte på vedkommende parsell.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119