Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Kulturfondet i Ålesund (statutter)

 Vedtatt av Ålesund bystyre 30.08.2007 - sak 106/07.    ORDNINGEN BLE AVSLUTTET I 2013

 

Statutter for Ålesund kommunes kulturfond

 

 

Generelt

Formål
Tilskudd fra fondet kan gis til prosjekter som favner om større og /eller flere kulturbaserte aktiviteter/tiltak. Prosjekter innen film/medier, musikk, billedkunst, teater, litteratur, reiseliv og design er satsingsområder.

Det kan gis tilskudd til frittstående prosjekter, til etablering av aktiviteter og til utvikling av prototyper.

Det gis ikke tilskudd til løpende drift av tiltak.

Målgruppe

Kulturarbeidere, kulturbaserte næringsaktører og frivillige organisasjoner.

Prosjekt i regi av Ålesund kommune eller interkommunalt kultursamarbeid.

Kriterier/vilkår

Følgende vektlegges ved søknadsbehandling:

Søkers faglige kvalifikasjoner og kompetanse

Prosjekt/tiltak må ha lokal forankring og bidra til at byen/regionen blir synlig ut over egne grenser

Det skal leveres beskrivelse av prosjektet/aktiviteten som inneholder balansert budsjett, plan for gjennomføring og beskrivelse av hvordan prosjektet bidrar til å fremme regionens særpreg.

Prosjektet skal gjennomføres i tråd med søknaden. Støtte fra Ålesund kommune skal synliggjøres i prosjektmateriell og annen informasjon om prosjektet.

Det skal leveres rapport og revidert regnskap innen 2 måneder etter at prosjektet/tiltaket er avsluttet. Er tiltaket av permanent karakter skal revidert regnskap og rapport leveres senest 2 måneder etter oppstart.

Tildelinger som ikke er tatt i bruk ett år etter vedtak skal tilbakeføres fondet og brukes til nye søknader.

Årlig tildeling

Det kan årlig deles ut inntil kr 500 000,- fra fondet.

Den årlige avkastningen av fondet skal legges til fondet. Rådmannen har fullmakt til å beregne avkastningen. En og samme søker kan få tilskudd 2 år på rad til samme prosjekt.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119