Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Ungdommens kulturpris i Ålesund (statutter)

Sist korrigert av bystyrets kulturkomité i møte 28.09.2005, sak 039/05

 

§ 1  Ungdommens kulturpris i Ålesund er en motivasjon og en påskjønnelse til den som har utmerket seg gjennom kulturell utfoldelse eller skapende virksomhet, og som har oppnådd resultater utenom det vanlige. Påskjønnelsen kan også gjelde arbeid for eller med barn og unge.

§ 2 Ungdommens kulturpris kan tildeles enkeltpersoner under 20 år, grupper av ungdom eller organisasjoner. Gjelder prisen arbeid for eller med barn og ungdom kan den tildeles enkeltpersoner uavhengig av alder. Den kan ikke tildeles offentlige institusjoner eller til landsomfattende organisasjoner som hovedsaklig finansierer sitt arbeid med offentlige midler. § 3

Prisen skal primært tildeles hvert år. Den består av en gavesjekk på kr 10.000 og et diplom.

§ 4 Forslag om tildeling av Ungdommens kulturpris kan fremmes av privatpersoner, organisasjoner og institusjoner. Oppfordring om å fremme forslag til kandidat(er) til prisen kunngjøres hver høst innen utgangen av uke 43.  

§ 5 På bakgrunn av mottatte forslag avgjør bystyrets komité for kultur, miljø og verdiskaping (kulturkomiteen) om og til hvem prisen skal tildeles. Kulturkomiteen fatter vedtak etter eget skjønn og kan vedta å tildele prisen selv om det ikke er fremmet forslag fra noen av de som er nevnt i § 4.

§ 6 Ungdommens kulturpris i Ålesund overrekkes av kulturkomiteens nestleder under bystyrets siste møte i desember.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119