Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Tildelingsregler ved utleie og salg av kommunale boliger og tomter

Tildelingsregellene ble vedtatt: 06.10.05

pdf Tildelingsregler-for-boliger-og-tomter.pdf


1 Generelt

Ålesund kommunale Eiendom KF forvalter kommunens eiendomsmasse, inkludert omsorgsboliger, trygdeboliger og utleieboliger, samt ubebygde tomtearealer.


2 Utleie av boliger


2.1 Omsorgsboliger og trygdeboliger
Tildeling av omsorgsboliger og trygdeboliger gjennomføres administrativt av Fag og Forvaltningsenheten, som forestår annonsering, behandling av søknader, og tildeling på sosialfaglig / helsefaglig grunnlag. Leiekontrakter inngås der etter med eiendomsselskapet.

2.2 Utleieboliger
Ledige boliger for utleie skal lyses ut offentlig. Denne framgangsmåte kan bare fravikes når særlige forhold foreligger. Prioriterte grupper av vanskeligstilte vil ha fortrinnsrett.


Annonsering av utleieboliger, behandling av søknader inkludert forslag på tildeling utføres av Ålesund kommunale Eiendom KF.
Søknaden skal skrives på fastsatt skjema. Søkerne kan legge ved eventuelle tilleggs-opplysninger. Ved tildeling av bolig for leie vil søkernes familie- og boligforhold bli vurdert, her under antall familiemedlemmer, boligens størrelse og standard, evt. sykdom, handicap eller andre spesielle forhold som gjør det ønskelig eller nødvendig å få tildelt en kommunal bolig.
Endelig tildeling av utleieboligene gjøres i fellesmøte mellom eiendomsselskapet og kommunens sosialmyndighet. Leiekontrakt inngås der etter med eiendomsselskapet.


2.3 Generelle regler
Ved utleie av kommunale boliger, skal leieavtale være signert og eventuell sikkerhet for leie dokumentert før nøkler overleveres til leietaker for innflytting.


Ved utleie av borettsleiligheter som disponeres av kommunen skal borettslagets eller boligbyggelagets vedtekter / bestemmelser gjelde for kommunens fremleietakere.


Ved alle tildelinger av bolig skal den som får tildelt bolig gis en akseptfrist (svarfrist) på minimum 14 kalenderdager. Det skal ved tildelingen også opplyses fra hvilket tidspunkt leien begynner å løpe.


3 Salg av tomter

 

3.1 Utlysning
Ledige tomter skal lyses ut offentlig. Denne framgangsmåte kan fravikes når særlige forhold foreligger (eks for mindre parseller med nabo som eneste potensielle kjøper)
Markedsføring av tomter / eiendommer som skal selges, utføres i regi av Ålesund kommunale Eiendom KF, (evt med bistand fra engasjert eiendomsmekler).

3.2 Søknad
Søknaden skal skrives på fastsatt skjema. Søkerne kan legge ved eventuelle tilleggsopplysninger.

3.3 Behandling av søknader / tildeling
Behandling av søknader, samt tildeling til kjøpere utføres av Ålesund kommunale Eiendom KF, (evt med bistand fra engasjert eiendomsmekler).
Når det sendes ut melding om tildeling av tomter skal det tas inn opplysninger om, eller henvisninger, til kommunens generelle regler for tildeling av tomter, betalingsvilkår mv. samt eventuelle særregler som fastsettes for det enkelte byggefelt.

3.4 Pris / betalingsfrist
Ålesund bystyre har i sak BY-135/04 vedtatt at salg av tomter (ubebygd eiendom) skal selges til takst / høyest mulig pris. Dette betyr at boligtomter og næringstomter som hovedregel skal tildeles til høystbydende. (med mindre bystyret i spesielle tilfeller vedtar noe annet)
Dersom ikke annet er spesielt fastsatt, skal betalingsfristen for kjøpesum / festeavgift og de utgifter som kreves inn til dekning av kommunens kostnader til tekniske anlegg, fellesareal m.v. være 1 måned etter at tildeling er meddelt kjøperen/festeren.
Kjøper skal også betale alle omkostninger knyttet til overdragelse av eiendommen.
Ved salg av kommunale tomter skal kjøpesummen være betalt før skjøte overleveres kjøperen og kjøperen får tiltre eiendommen.
I tilfelle de fastsatte betalingsfrister oversittes, skal tomten tildeles annen søker, eventuelt lyses ut for ny tildeling.

3.5 Vilkår
Kjøper/fester skal forplikte seg til å skjøte tomta tilbake til selger/ kvittere festekontrakten til avlysing til samme pris/ festingsavgift som han selv har betalt, eksklusiv tinglysingsgebyr, dersom arbeidet på tomta ikke er påbegynt (ferdig støpt grunnmur) innen 2 år fra det tidspunkt melding om tomtetildeling er sendt. De tinglysingsomkostninger som er forbundet med tilbakeskjøtingen/ avlysingen, skal betales av tidligere eier.
Kjøper/fester skal underrettes skriftlig om reglene under dette kapittel og salgsvilkår for øvrig ved tildelingen, og bestemmelsene skal tas inn i skjøtet.


4 Salg av bebygde eiendommer
Her skal gjelde tilsvarende regler som for salg av tomter (pkt 3 ovenfor)

 

5 Utgått byggefrist

Styret i Ålesund kommunale Eiendom KF holdes løpende orientert om eventuelle tomter hvor byggefristen er gått ut uten at byggearbeidet er påbegynt, og hvor det derfor kan være aktuelt med alternativ / ny tildeling.

6 Klager på tildeling

Eventuell klage fra søker i forbindelse med tildeling av bolig eller tomt skal forelegges for styret i Ålesund kommunale Eiendom KF, som enten kan fastholde eller omgjøre det administrative vedtaket.
Styrets vedtak er endelig og kan ikke påankes videre.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119