Administrative reglement

Hedersprisen i Ålesund kommune (Statutter)

Skrevet .

Redaksjonell endring vedtatt av bystyrets komité for kultur, miljø og verdiskaping 28.09.2005, sak 039/05

 

 

Statutter for Ålesund kommunes hederspris

§ 1 Ålesund kommunes hederspris er en æresbevisning for betydningsfull, samfunnsgagnlig innsats til beste for befolkningen i Ålesund. Den kan være en påskjønnelse for arbeid som er avsluttet, eller den kan tjene som oppmuntring til fortsatt virksomhet innenfor samme område.

§ 2 Hedersprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, lag eller organisasjoner. Den kan ikke tildeles offentlige institusjoner eller landsomfattende organisasjoner som hovedsaklig finansierer sitt arbeid med offentlige midler.

§ 3 Hedersprisen skal primært tildeles hvert år. Den består av en gavesjekk på kr 10.000, et diplom i kunstnerisk utførelse og en krystallvase med kommunevåpenet.

§ 4 Forslag om tildeling av hedersprisen kan fremmes av privatpersoner, organisasjoner og institusjoner. Oppfordring om å fremme forslag til kandidat(er) til prisen kunngjøres hver høst innen utgangen av uke 43.

§ 5 På bakgrunn av mottatte forslag avgjør bystyrets komité for kultur, miljø og verdiskaping (kulturkomiteen) om og til hvem hedersprisen skal tildeles. Kulturkomiteen fatter vedtak etter eget skjønn og kan vedta å tildele prisen selv om det ikke er fremmet forslag fra noen av de som er nevnt i § 4. 

§ 6 Ålesund kommunes hederspris overrekkes av ordføreren under bystyrets siste møte i desember.