Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Flaggreglement Ålesund kommune

thumb_signatur-reglementSiste endring 1. januar 2005, politisk sekretariat.

 

Flaggreglement

 


§ 1 Lov og reglement

Dette reglementet bygger på Lov av 10. desember Nr 1 1898 om Norges Flagg, Lov av 29. juni Nr 2 1933 om flagging på kommunens offentlige bygninger, statens Flaggreglement, tilhørende forskrifter og rundskriv fra depar-tement med ansvar for flagget.


§ 2 Statsflagget

Flagging i følge dette reglementet gjelder bruk av Statsflagget (uten splitt og tunge) på eller fra kommunens offentlige bygninger og eiendommer, eller bygninger og eiendommer som i hovedsak blir bruk av kommunale insti-tusjoner eller virksomheter.


§ 3 Andre flagg og vimpler

Det er tillatt å bruke Sameflagget og fremmede lands flagg ved siden av det norske Statsflagget ved anledninger der det er naturlig som en æresbevisning. Bruk av disse flaggene skal skje i tråd med dette reglementet  Kommuneflagget og –vimpelen kan bru-kes fra og ved kommunens bygninger og of-fentlige plasser uten de tidsbegrensningene som er nevnt i § 6.


§ 4 Flaggdager


Statsflagget bør i alminnelighet bare bru-kes på de offisielle festdager og når offisiell flagging er påbudt.

Offisielle flaggdager:

 • 1. januar (1. nyttårsdag) 
 • 21. januar (H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandras fød-selsdag 2004) 
 • 6. februar (Samefolkets dag)
 • 21. februar (H.M. Kong Harald Vs fødselsdag 1937)
 • 1. mai (Offentlig høytidsdag)
 • 8. mai (Frigjøringsdagen 1945)
 • 17. mai (Grunnlovsdagen 1814)
 • 7. juni (Unionsoppløsningen 1905)
 • 4. juli (H.M. Dronning Sonjas fødselsdag 1937)
 • 20. juli (H.K.H. Kronprins Haakon Magnus’ fødsels-dag 1973)
 • 29. juli (Olsokdagen)
 • 19. august (H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fød-selsdag 1973)
 • 25. desember (1. juledag)
 • Bevegelig (1. påskedag)
 • Bevegelig (1. pinsedag)
 • Bevegelig (Dagen for stortings- og kommunevalg)


Andre flaggdager
Det kan flagges med Statsflagget ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen, kongehuset eller kommunen. Flagging skal i slik sammenheng skje 13. april (Ålesund by, kjøpstadsrettigheter 1848).


Flagging skjer ellers ved offisielle besøk fra medlemmer av kongehuset, utenlandsk statsoverhode og fyrstelige personer.


Det flagges ved Rådhuset under begravelse av nåværende og tidligere ordførere, nåværende bystyremedlemmer, rådmann og etatsjefer (toppledere). Ved begravelse av andre nåværende ansatte flagges det ved det sted hvor vedkommende var ansatt.


§ 5 Heising
Flagget heises på stang på taket eller fra siden av bygningen eller på frittstående stang.
Heising skjer uoppfordret og uten spesiell tilkalling på de offisielle flaggdager som er nevnt i § 4. Ved andre anledninger skjer det etter nærmere tilkalling (egen prosedyre).


§ 6 Tidspunkt for flagging
Flagget blir i månedene fra og med mars til og med oktober heist kl 0800, resten av året kl 0900. Flagget hales ved solnedgang, men ikke senere enn kl 2100 selv om sola går ned etter den tid.

§ 7 Tvilstilfeller
Ved tvilstilfeller om forståelser av dette reglementet, reises spørsmål til ordføreren som avgjør saken.Flagging ved kommunens offisielle bygg


Prosedyre etter kommunens flaggreglement, § 5


Kommunens offisielle bygg defineres som


1. Rådhuset
2. Frittstående kulturbygg i kommunens eie
3. Kommunale kulturlokaler som framstår som er selvstendig del av et bygningskompleks eller en bygningsrekke
4. Frittstående skolebygg i kommunens eie og som i tillegg brukes til allmennyttige formålPå offisielle flaggdager

Det skal alltid flagges på Rådhuset.


Ved de øvrige bygg eller lokaler skal det flagges i de tilfeller det er lagt offentlige arrangement til bygget eller lokalet. Arrangøren selv er ansvarlig for flaggingen. Den ansvarlige bruker av bygget kan selv velge å flagge også i tilfeller det ikke er arrangement i bygget.


Den ansvarlige bruker for øvrige bygg kan selv velge å flagge etter eget ønske.


Det skal flagges på den offisielle valgdagen ved alle bygg som brukes som stemmelokale under valg til Stortinget, Sametinget, kommunestyrer og fylkesting. Stemmestyrene er ansvarlige for flaggingen.


Andre flaggdager


13. april: Det flagges alltid på Rådhuset. Det kan også flagges ved alle øvrige bygg etter nærmere avgjørelse av den ansvarlige bruker for bygget.


Ved høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen eller kongehuset:  Det flagges på Rådhuset etter nærmere tilkalling fra ordføreren eller rådmannen.


Ved høytidelige og festlige anledninger i kommunens regi: Det flagges der arrangøren bestemmer, etter samråd med ordføreren eller rådmannen. Arrangøren selv er ansvarlig for flaggingen.

Ved offisielle besøk fra medlemmer av kongehuset, utenlandsk statsoverhode og fyrstelige personer:
På Rådhuset, kommunens bygninger langs ruten besøket ferdes og andre steder ordføreren bestemmer.

Ved andre anledninger:
Det flagges på Rådhuset ved de tilfeller Kongen, Regjeringen eller Fylkesmannen ber om det. Ordføreren eller rådmannen avgjør om flagging skal skje samtidig ved andre av kommunens offisielle bygg.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119