Administrative reglement

Sanitærreglement for Ålesund kommune

Skrevet .

Vedtatt av Ålesund bystyre 7.12.2017 i sak 154/17. Gjeldende fra 07.12.2017. Nytt punkt i del 3: Lokale bestemmbelser ble vedtatt av bystyret den 21. 06.2018.

Hensikten med sanitærreglementet er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Standard abonnementsvilår

Standardvilkårene består av to hefter, som kanbestilles fra Kommuneforlaget:

Del 1: Administrative bestemmelser

Del 2: Tekniske bestemmelser

Del 3: Lokale bestemmelser til sanitærreglement

Administrative bestemmelser

Pkt. 1.3: Anboring på vannledninger skal gjennomføres av godkjent rørlegger med fag-/svennebrev, samt S-ADK1- eller ADK1-sertifikat.

Pkt. 2.1: Kommunen benytter digital VA-portal og digitale skjema. Tilgang til digital portal fås hos VARvirksomheten i kommunen.

Bestilling av arbeid på hovedledning som skal utføres av kommunen, må være mottatt innen 3-tre døgn før arbeidet skal utføres.

Ved søknader om byggetillatelse etter plan- og bygningslovens bestemmelser og ved fradeling av tomter for bebyggelse skal uttale fra Virksomhet vann, avløp og renovasjon (VH VAR) foreligge.

Før igangsettingstillatelse (IG) etter PBL gis, skal godkjent søknad om vann og avløpsarbeid foreligge.

Tekniske bestemmelser

Pkt. 2.3.2: Ved legging av ledninger i veg kan beregninger for frostfri dybde fra Statens Vegvesen håndbok N200 benyttes som veiledende. Det bør i hvert enkelt tilfelle utføres beregninger for bestemmelse av frostfri dybde. På steder hvor ledningen(e) ikke kan legges på frostfri
dybde, skal det gjøres tiltak for å sikre at ledningen(e) ligger frostfritt.

Pkt. 2.3.3: Anboringer med innvendig dimensjon DN50 og større skal tilknyttes kommunale vannledninger ved bruk av T-rør.

Ved nyanlegg og utskifting av private stikkledninger anbefales bruk av varerør når ledningen ligger i offentlig vegareal.

Pkt. 2.4. Alle sprinkleranlegg utenom tørranlegg skal sikres med tilbakestrømningsbeskyttelse for væskekategori 4 type BA ventil som skal kontrolleres årlig. Det skal monteres tilbakestrømningsbeskyttelse for væskekategori 2 type EA ventil ved tilknytningen til den kommunale hovedledningen i kum.

Pkt. 3.5: For dimensjonerende vannstandsnivå i Ålesund kommune, skal Statens kartverks grunnlag benyttes. Det skal brukes anbefalte nivå for planlegging med lokal klimafaktor. Dette gjelder ved planlegging av nødoverløp, regnvannsoverløp og andre installasjoner hvor det er fare for
sjøvannsinntrenging.

Pkt. 3.2.9: Ved tilknytning på kommunale avløpsledninger av betong, skal drift VAR ved avløp kontaktes for valg av tilknytningsmetode for stikkledning. Alle kostnader ved tilknytning skal dekkes av abonnent.

Pkt. 3.7:
Oljeutskiller: Alle nye oljeutskillere må omsøkes. Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til kommunen innen 1. mars hvert år.

Fettutskiller: Alle nye fettutskillere må omsøkes/registreres. Alle virksomheter med fettutskiller skal sende inn årsrapport innen 1. mars hvert år.

Skjemaer og rapporter er digitale og finnes på kommunens hjemmeside.