Administrative reglement

Barnehagevedtekter i Ålesund kommune

Skrevet .

Gjeldende fra 01.01.2019.


pdfVedtekter for kommunale barnehager

 

1. EIERFORHOLD

Barnehagene eies og drives av Ålesund kommune.

2. FORMÅL

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal drives i samsvar med:

3. OPPTAKSKRITERIER/OPPTAKSKRETS

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august, jf "barnehageloven § 12a".

Barn som fyller et år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn.
Rådmannen har ansvar for den samordnende opptaksprosessen.

3A. OPPTAKSKRETS

Barnehagens opptakskrets er barn som har bostedsadresse i Ålesund kommune.

Barn som flytter til kommunen må søke om plass i henhold til kommunens søknadsfrist, og må være bosatt i kommunen i august det året det søkes om plass, for å få rett til plass i henhold til "barnehageloven § 12a". Barn som flytter til kommunen etter tidspunktet for oppstart i barnehage eller som ikke har søkt innen fristen for opptak, har rett til plass ved neste opptak.

Barn som tildeles barnehageplass har denne til barnet begynner på skolen eller til plassen sies opp.

Unntak: Ved samordnet opptak blir barnehageplassen automatisk oppsagt ved overflytting til annen barnehage.

3B. OPPTAKSKRITERIER

Barnehageplass tildeles etter prioritet. Prioriteten gjelder i forhold til plassering i ønsket barnehage.

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge (1 til 6):

1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter barnevernloven (lov 17.07.1992 nr. 100 om barneverntjenester) §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 13. Denne prioriteten gjelder også for barn under ett år.

Dokumentasjon: Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, adferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn ved opptak. En sakkyndig instans må vurdere om funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser for barnet skaper et større behov for barnehageplass enn for førskolebarn ellers. Sakkyndig instans er de faglige instanser og personer som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det tidspunkt funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/diagnostisert. Dette kan for eksempel være lege, helsestasjon eller PP-tjeneste. Kommuneoverlegen avgjør i tvilstilfeller om dokumentasjonen skal aksepteres eller ikke, eller om det skal kreves supplerende dokumentasjon.

Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas eller barnevernstjenestens vedtak.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder når søknaden sendes kommunen.

2. Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken.
Med sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig og varig sykdom eller funksjonshemming hos barnets foresatte eller søsken.

Det er et vilkår for å oppnå prioriteten at barnet har større behov for barnehageplass enn andre barn.

Dokumentasjon: Legeerklæring som dokumenterer at sykdommen er alvorlig og varig. Kommuneoverlegen avgjør i tvilstilfeller om dokumentasjonen skal aksepteres eller ikke, eller om det skal kreves supplerende dokumentasjon. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder når søknaden sendes kommunen.

3. Barn med minoritetsbakgrunn som har særskilt behov for språkstimulering.Minoritetsspråklige barn med et særskilt behov for å bedre sine norskkunnskaper før skolestart kan gis fortrinnsrett.

Dokumentasjon: Rådmannen utarbeider egne retningslinjer.

4. Søsken av barn som har plass i den aktuelle barnehagen.

5. Barn av førskolelærere som skal ansettes, eller er ansatt, i kommunal barnehage.
Barna kan gis fortrinnsrett ved barnehageopptaket for å rekruttere eller beholde personale i tilfeller der det er spesielt vanskelig å få tilsatt kvalifi sert personale. Plassen følger ansettelsesforholdet.

Dokumentasjon: Rådmannen utarbeider egne retningslinjer.

 6. Barn som søker overflytting til annen barnehage med tilsvarende tilbud.

3C. BARN SOM IKKE HAR LOVFESTET RETT TIL PRIORITET

Etter at barn med lovfestet rett til plass i barnehage er plassert, tildeles ledige plasser etter prioritet og alder/kjønn.

Dersom flere barn ønsker plass i den samme barnehagen og det ikke er tilstrekkelig med plasser, tildeles plassen(e) slik at det blir riktig alders- og kjønnssammensetning i barnehagen. Dette innebærer at det skal være en god sammensetning av barn av hvert kjønn fra hvert alderstrinn i barnehagen som helhet.

Søkere som ikke får sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen, jf "Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 3 annet ledd." Retten til å bli satt på søkerliste gjelder uavhengig av om søker har akseptert den tilbudte barnehageplassen eller ikke.

3D. KLAGE

Følgende vedtak kan påklages:

a) vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptaket

b) ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 og 2 ved hovedopptaket

c) avslag på søknad om barnehageplass ved supplerende opptak for søkere med lovfestet rett til prioritet etter "barnehageloven § 13."

d) vedtak om avslag på søknad om ønsket prioritet for plassering.

4. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALGET

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger to representanter til samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av 4 medlemmer; 2 valgt av og blant foreldre/foresatte og 2 valgt av og blant ansatte. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med fl ere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

5. ÅPNINGSTID

Barnehagen tilbyr 100% barnehageplass.
Barnehageåret starter 1. august.
Barnehagene er åpne fra kl. 0700 – 1700 alle virkedager, unntatt lørdager, jul- og nyttårsaften.
Onsdag før skjærtorsdag holdes det åpent til kl. 1200.
Barnehagene kan stenge inntil 5 dager for å gjennomføre felles planleggingsdager.
Barnas oppholdstid i barnehagen er 9 timer pr. dag.
Barnehagene har stengt uke 28, 29 og 30 for å avvikle sommerferie.
Alle barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året, 3 av ukene skal være sammenhengende.. Barnas ferie skal være fastsatt med tilbakemelding fra foreldre/foresatte innen 30. april.

6. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Barnehagen følger til en hver tid den statlige norm for leke- og oppholdsareal. Den er pr tiden 4 kvm for barn over 3 år og 5,3 kvm for barn under 3 år.

7. KOMPETANSE OG BEMANNINGSNORM

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år, og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.

Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest.

8. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Barnehagelovens § 20 slår fast at reglene for taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 til §13 f gjelder for ansatte i barnehagen.

Barnehageloven § 21 og § 22 pålegger barnehagepersonalt opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesteloven og barneverntjenesten.

Samarbeidsutvalget og personalet skal skrive under erklæring om taushetsplikt, jf "Lov om barnehager § 20."

 

9. FORELDREBETALING

Foreldrebetalingen er regulert i "Forskrift om foreldrebetaling i barnehager" og Kunnskapsdepartementet fastsetter hvert år en maksimalpris. Foreldrebetalingen blir fastsatt av Ålesund bystyre hvert år.

Foreldrebetaling er for 11 måneder i året og innbetales med forfall den 15. i hver måned.Juli måned er betalingsfri.

Det er 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % for 3. eller flere barn.

For barn som blir tildelt plass etter barnehagestart kreves foreldrebetaling f.o.m. den dato barnet får plass i barnehagen.

 

9A. MISLIGHOLD AV FORELDREBETALINGEN

Mislighold/manglende foreldrebetaling gir grunn for oppsigelse av plass. Varsel om oppsigelse sendes ved første måned med manglende betaling, og deretter sendes oppsigelse om restansen ikke betales innen den fristen kommuen har fastsatt.

Barn av familier med utestående oppholdsbetaling fra kommunal barnehage eller skolefritidsordning, blir ikke tildelt barnehageplass før tidligere utestående oppholdsbetaling er oppgjort. Unntak fra dette kan gjøres for søkere som omfattes av vedtak truffet av fylkesnemnda med hjemmel i "Lov om barneverntjenester." Dersom barnevernet, etter en særskilt vurdering, vedtar å iverksette opphold i barnehage som et lovhjemlet tiltak overfor det enkelte barn, trer barnevernet inn som ny oppdragsgiver og skal garantere for løpende betaling av utgiftene i barnehagen fra barnet får plass. Barnevernet skal ikke betale påløpt gjeld.

 

10. OPPSIGELSE

Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig til barnehagen innen den 1. i måneden. Oppsigelsestiden er 3 mnd. Det må betales for plassen i oppsigelsesperioden, også dersom plassen ikke benyttes.

 

11. ÅRSPLAN FOR DEN PEDAGOGISKE VIRKSOMHETEN

Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Årsplanen har flere funksjoner:

 

12. INTERNKONTROLL

Barnehagene skal ha et internkontrollsystem i samsvar med kommunens retningslinjer, og ut over dette etter barnehagenes behov.

 

13. HELSE

Foresatte må informere barnehagen om forhold av betydning vedrørende barnets helsetilstand, f.eks. sykdommer, allergi og lignende, som personalet i barnehagen bør være oppmerksom på.

Ved midlertidig sykdom, kan virksomhetsleder i barnehagen avgjøre at barn må holdes hjemme (inntil en uke) av hensyn til seg selv og de andre barna.