Administrative reglement

Salgs- og skjenkebevillinger - Bevillingsreglement

Skrevet .

Vedtatt av Ålesund Bystyre i møte 09.02.2012, By-sak 09/12. Endret av Ålesund Bystyre i møte 07.02.2013, By- sak 20/13. Sist endret av Ålesund Bystyre i møte 28.01.2016, By-sak 11/16.

pdfBevillingsreglementet

BEVILLINGSREGLEMENT FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR ÅLESUND KOMMUNE

Vedtatt av Ålesund Bystyre i møte 09.02.2012, By-sak 09/12. Endret av Ålesund Bystyre i møte 07.02.2013, By- sak 20/13. Sist endret av Ålesund Bystyre i møte 28.01.2016, By-sak 11/16.

1. MÅL FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN
1.1 Ved behandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er målet i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.
2. GENERELLE BESTEMMELSER
2.1 Bevilling etter alkoholloven gis til den for hvis regning virksomheten drives.
2.2

Bevilling gis etter følgende gruppering (jf. alkoholforskriftens § 1-1):

Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosentalkohol

Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol

Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol

2.3 Det forutsettes at lokalene er godkjent av bygningsmyndighetene til den bruk det søkes om før søknad behandles. Dokumentasjon skal følge søknaden.
2.4 Kommunens søknadsskjemaer skal benyttes.
2.5 Hvor raskt en søknad kan behandles vil være avhengig av møteplaner og saksbehandlingskapasitet. Generelt vil en søknad måtte leveres med alle nødvendige vedlegg minimum to måneder før man ønsker å ta bevillingen i bruk.Saksbehandlingen starter ikke før fullstendig søknad med nødvendige vedlegg foreligger.
2.6 Bevillingsmyndigheten kan unntaksvis fravike reglene i bevillingsreglementet. Dersom dette gjøres, må det gis begrunnelse for fraviket.
2.7 Tidspunkt for salg av øl, åpnings- og skjenketider er fastsatt i egen forskrift
2.8 Salgs- og skjenkeavgifter fastsettes i henhold til forskrift til alkoholloven.
2.9 Styrer og stedfortreder skal dokumentere å ha gjennomført kurset «Ansvarlig alkoholhåndtering» innen ett år etter tiltredelse, og bevillingshaver skal gjennomføre tilsvarende opplæring av sine ansatte som en del av internkontrollen.
2.10 Det er et krav at ansatte på salgs- og skjenkesteder ikke er under påvirkning av rusmidler i arbeidstiden.
   
3. SALGSBEVILLINGER
3.1 Nye bevillinger for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 til forbruker gis av Helse- og velferdsutvalget i egne bevillingssaker.
3.2 Salgsbevillinger løper som hovedregel inntil videre, men kommunen kan bestemme at de likevel skal behandles på nytt. Istedenfor krav om fornyelse, kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling.
3.3 Bevillinger omfatter det lokalet og det driftskonseptet som var nevnt i søknaden da bevilling ble gitt.
3.4 Utvidelse av salgsarealet eller vesentlig endring i driftskonseptet må behandles som nye søknader.
3.5 Ved behandling av nye søknader om salgsbevilling skal det legges vekt på egenskaper ved salgsstedet som er fastlagt gjennom konsept. Konseptet kan ikke fravikes uten ny godkjenning.
   
4. SKJENKEBEVILLINGER
4.1 Nye bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 gis av Helse- og velferdsutvalget i egne bevillingssaker.
4.2 Skjenkebevillinger skal fortrinnsvis ikke tildeles skjenkesteder som i stor grad besøkes av barn og ungdom eller ligger i tilknytning til aktiviteter som retter seg mot barn og ungdom.
4.3

Varighet på skjenkebevillinger

Skjenkebevillinger med konsept pub/bar og utested gjøres gjeldende for en periode på inntil fire år, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Skjenkebevillinger med konsept som ikke er pub/bar og utested løper som hovedregel inntil videre. Kommunen kan likevel bestemme at en skjenkebevilling skal behandles på nytt. Istedenfor krav om fornyelse, kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling.

4.4 For søknader om skjenkebevilling til pub/bar og utested vil det bli krevd at søker kan dokumentere forsvarlig kompetanse til dørvaktoppgavene.
4.5

Uteareal

Søknad om skjenking og servering i uteareal

Ved søknad om bevilling for skjenking i uteareal må følgende foreligge:  dokumentasjon på at det aktuelle arealet er godkjent brukt til dette formålet av huseier, politi og kommunen v/virksomhet Veg, anlegg og park, og/eller virksomhet for plan- og bygning. Dette for at reguleringsbestemmelsene også blir ivaretatt.

tegninger som viser hvordan arealet er tenkt avgrenset i forhold til alminnelig ferdsel (jf. rullestol, barnevogn, svaksynte m.m.).

Det gis kun bevilling for områder som kan avgrenses fysisk slik at de ikke er til hinder for ferdselen og slik at de tydelig kan defineres som separat område.

Bruk av uteareal

Bruk av fortau reguleres av politivedtektene. Det er således ikke tillatt å sette ut noe som kan være til hinder for alminnelig ferdsel, for eksempel bord og stoler, skilt oglignende. Skjenke- og serveringsareal utendørs skal være tydelig avgrenset fra ferdselsareal. Uteareal bør ikke benyttes etter midnatt der dette kan være til belastning for naboer.

4.6 Bevillinger omfatter det lokalet og det driftskonseptet som var nevnt i søknaden da bevilling ble gitt.

Utvidelse av skjenkearealet og/eller antall sitteplasser eller vesentlig endring i driftskonseptet må behandles som nye søknader.

Skjenkebevilling gis ikke til lokaler som har pengespillautomater.

4.7 Ved behandling av nye søknader om skjenkebevilling skal det legges vekt på egenskaper ved skjenkestedet som er fastlagt gjennom konsept. Konseptet kan ikke fravikes uten ny godkjenning.
   
5. AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING OG ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELTANLEDNING
5.1

.Lokaler som er tilgjengelige for allmennheten, som eies eller drives av private eller offentlige organer, som rådhus, kulturhus/samfunnshus, teatre, kinoer, utstillinger, idrettshaller, spillehaller, forsamlingslokaler, klubbhus, foreningslokaler, forretningslokaler osv, kan gis følgende skjenkebevillinger:

a) Alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning ved åpent arrangement.

b) Ambulerende skjenkebevilling for en enkelt anledning til deltakere i sluttet selskap.

For arrangement på mer enn 6 dager, kreves politisk behandling. Til slike arrangement må søknad være kommunen i hende innen halvannen måned før arrangementet.

   
6. RETNINGSLINJER FOR REAKSJONER VED OVERTREDELSE AV ALKOHOLLOVEN (kapittelet tilsvarer alkoholforskriftens kapittel10)
6.1 Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i punkt 6.2 til 6.6 gjelder der kontroll gjennomført i henhold til kapittel 9 i alkoholforskriften eller rapport fra andre myndigheter, avdekker at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket.
6.2

Ved overtredelser som nevnt i punkt 6.3 skal Helse- og velferdsutvalget tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkeltbrudd.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal Helse- og velferdsutvalget inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal Helse- og velferdsutvalget øke lengden på inndragningentilsvarende.

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkoholloven § 1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 første ledd.

6.3

Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:

 • salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 annetledd
 • brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i alkoholforskriften
 • brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og §4-7
 • hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven §1-9.

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:

 • salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i alkoholforskriften,
 • skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 4-2 første ledd i alkoholforskriften
 • brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3- 7 og §4-4
 • skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven § 1-5 første ledd
 • brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 1-5 tredje ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:

 • det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, jf. § 4-1 i alkoholforskriften
 • mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i alkoholforskriften
 • manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i alkoholforskriften
 • manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i alkoholforskriften
 • brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven §1-7c
 • gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd
 • gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk:

 • brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i alkoholforskriften
 • brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i alkoholforskriften
 • konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i alkoholforskriften
 • gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i alkoholforskriften
 •  brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i alkoholforskriften
 • brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og §4-3
 • brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapittel 14 i alkoholforskriften
 • andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.
6.4

Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan Helse- og velferdsutvalget tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av punkt 6.3.

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan Helse- og velferdsutvalget tildele flere prikker for en overtredelse enn det som følger av punkt 6.3. Helse- og velferdsutvalget kan ved svært skjerpende omstendigheter også øke lengden på inndragningen utover det som følger av punkt 6.2, i de alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden.

Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes særskilt i vedtaket.

6.5

Vedtak om prikktildeling

Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker.

Helse- og velferdsutvalget fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak i kapittel IV til VI gjelder, herunder krav til forhåndsvarsel, begrunnelse og klage.

Klage på prikktildeling

Vedtak om prikktildeling kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

Klager behandles av Helse- og velferdsutvalget. Fylkesmannen er endelig klageinstans.

6.6

Vedtak om inndragning

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen.

Helse- og velferdsutvalget fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.

Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak i kapittel IV til VI gjelder, herunder krav til forhåndsvarsel, begrunnelse og klage.

Vedtak om inndragning skal som hovedregel iverksettes innen fire uker etter vedtaksdato, jf. alkoholforskriften § 10-6.

Klage på inndragning

Vedtak om inndragning kan påklages etter forvaltningslovens regler.

Klager behandles av Helse- og velferdsutvalget. Fylkesmannen er endelig klageinstans.

En eventuell klage på vedtak om inndragning vil som hovedregel ikke gi utsatt iverksettelse av inndragningen.