Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Byvåpen - regler for bruk av Ålesund byvåpen

thumb_signatur-reglementRegler for bruk av Ålesund byvåpen. Vedtatt i bystyret den 20.03.1969, dok.nr. 200/69. Nytt pkt. 8 vedtatt av formansk. 22.04.81, dok. 309/81 F.REGLER FOR BRUK AV ÅLESUND BYVÅPEN

1. Ålesund byvåpen kan bare brukes av Ålesund kommunale myndigheter i utøvelse av deres kommunale gjøremål, f.eks. på konvolutter, brevark, flagg, vimpler og merker etter formannskapets nærmere bestemmelse.

2. Formannskapet kan dog i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelse når det gjelder:

a suvenirer,
b merker eller medaljer som lages i forbindelse med landsmøter og stevner e.l. som holdes i Ålesund,
c informasjon,
d private foreninger og sammenslutninger,
e dekorasjoner i hjemmene,
f skip registrert i Ålesund Skipsregister.

 
3. Det er en ufravikelig prinsipiell betingelse for en dispensering som nevnt under pkt. 2 at byvåpenet samt suvenir, merke o.l. har en høy kunstnerisk og håndverksmessig utførelse, og at våpenet avbildes med de korrekte farger og proporsjoner.

4. Tegning eller modell med beskrivelse av gjenstand, våpen og materiale må følge med søknaden til formannskapet.

5. Det er forbudt å bruke byvåpenet i noen form for skilting, annonsering eller reklame for bestemte varer eller næringsdrivende.

6. Hvis formannskapet blir kjent med at det foregår framstilling, bruk og/ eller salg av gjenstander hvor byvåpenets motiv er brukt til utsmykning e.l., uten at tillatelse er innhentet på forhånd, skal det straks nedlegges forbud mot videre framstilling, bruk eller salg, inntil vedkommende har søkt om og eventuelt fått den nødvendige tillatelse.

7. Hvis byvåpenet som etter innhentet tillatelse er anbrakt på noen gjenstand, er blitt ukorrekt gjengitt, eller hvis kravene til utførelse ikke er oppfylt, jf. pkt.3, skal det straks nedlegges forbud mot videre framstilling, bruk eller salg, inntil forholdet er rettet.

8. Neglisjeres bestemmelsene som nevnt i punktene 4, 5 og 6 etter at formannskapet har nedlagt forbud, blir forholdet å anmelde med krav om inndragning og straff.

9. Ordfører og rådmann får fullmakt til å avgjøre søknader om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser for bruk av Ålesund byvåpen, når søknaden gjelder:

  • merker eller medaljer som lages i forbindelse med landsmøter og stevner e.l. som holdes i Ålesund,
  • informasjon,
  • private foreninger og sammenslutninger,
  • dekorasjoner i hjemmene.


I tvilstilfelle legges søknaden fram for formannskapet til avgjørelse.

Du kan lese mer om byvåpenets historie her.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119