Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ålesund kommune

Vedtatt: 21.06.12. Dok.nr.068/12 K

 

§ 1

De etiske retningslinjene for folkevalgte og ansatte i kommunen skal være til hjelp for større forståelse, åpenhet og innsyn, og med det unngå spekulasjoner og mistanke om uetiske handlinger og kritikkverdige forhold.

Kommunen skal sørge for at retningslinjene er kjent og lett tilgjengelig for alle involverte. Spesielt skal det orienteres om reglene ved samlinger for nyansatte og ved opplæring av folkevalgte. Regelverket skal også være tilgjengelig for innbyggerne i kommunen. Ved tvil om tolkning av regelverket skal den ansatte ta dette opp med nærmeste overordnede. De folkevalgte avklarer tvil rundt tolking av regelverket i de folkevalgte utvalgene.

Med ansatte mener vi her alle som har en arbeidsavtale med kommunen. Folkevalgte er alle som er direktevalgt eller representativt valgt i kommunale styrer, råd og utvalg, eller som er kommunens representanter i kommunale foretak, aksjeselskap eller stiftelser.

§ 2

De etiske retningslinjene skal bygge på lover, forskrifter og god forvaltningsskikk, samt kommunens visjoner og verdigrunnlag.

Visjonen til Ålesund kommune er: Ålesund – et livskraftig landsdelssenter bygget på trivsel, trygghet og tilhørighet.

Verdiene til Ålesund kommune er:

  • Respekt
  • Redelighet
  • Initiativ
  • Humor og arbeidsglede

§ 3

Det er viktig at bystyret, rådmann og virksomhetslederne utøver et lederskap basert på høy etisk standard. Holdninger og verdier som går frem av denne standarden, forplanter seg fra bystyre til rådmann, virksomhetsledere og til andre ansatte.

§ 4

Ansatte og folkevalgte har et stort ansvar som forvaltere av fellesskapets ressurser. Den enkeltes oppførsel og handlemåte legger grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

§ 5

Kommunen tilbyr mange ulike velferdstjenester og har myndighet til å gjøre vedtak som berører innbyggerne og næringslivet. Brukerne og innbyggerne skal møtes med respekt og likeverdighet. Det samme gjelder forhold der kommunen møter leverandører, kunder, konkurrenter, naboer eller andre aktører. God informasjon og korrekt veiledning er viktig for at alle kan forstå bakgrunnen for kommunen sine handlinger.

§ 6

Ansatte og folkevalgte skal vise respekt for hverandres roller. Kommunen trenger aktive ansatte som tar initiativ til å utføre gode tjenester, nyttige endringer og god forvaltning.

Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret, og folkevalgte tar viktige avgjørelser om kommunens planer, drift og investeringer. Ansatte skal vise lojalitet til politiske vedtak.

Kommunens drift bygger på størst mulig offentlig innsyn. Både ansatte og folkevalgte må derfor være innstilt på at det blir sett kritisk lys på habilitet og innhold/kvalitet i tjenesteytinga.

§ 7

Ansatte og folkevalgte skal til enhver tid unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde forhold som ikke blir rammet av reglene om habilitet i forvaltningsloven. Eksempel på slike interessekonflikter kan være forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskollegaer, eller lønnet bistilling som kan påvirke eget arbeid i kommunen, personlige økonomiske interesser, familiære og andre nære sosiale forhold.

Hver enkelt har plikt til å gjøre seg kjent med habilitetsreglene gitt i lover, forskrifter og andre retningslinjer.

§ 8

Ansatte og folkevalgte skal bruke arbeidstid, kommunale midler og eiendeler på en effektiv og god måte. Bruk av kommunale lokaler, biler, maskiner, pc-er, mobiltelefoner og annet utstyr kan vare skje i henhold til vedtatte retningslinjer.

§ 9

Ansatte og folkevalgte i kommunen skal unngå fordeler av enhver art som kan påvirke, eller være med på å påvirke, saksforberedelser eller vedtak.

Det er ikke anledning til å ta imot gaver med mindre dette gjelder ting av relativt liten verdi, inntil ca. kr. 1.000,-, som bøker, blomster og lignende.

Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, for eksempel reiser, opplevelser eller personlige rabatter ved kjøp av varer eller tjenester. Ved tilbud om gaver og lignende som har et omfang som går utover kommunen sine retningslinjer, skal overordnet kontaktes og giver skal orienteres om reglene.
Reiseutgifter i tjenestesammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette kan bare skje etter særskilt vedtak. Folkevalgte og ansatte kan ikke akseptere fritidsreiser betalt av firma, organisasjoner eller lignende som de har kontakt med på vegne av kommunen.

§ 10

Representasjon må ikke være av en slik art at den kan tenkes å påvirke avgjørelsesprosessen i kommunen, eller gi andre grunn til å tro det. Ansatte og folkevalgte representerer kommunen når de er på kurs/arbeidsreiser. Det skal vises måtehold med alkohol i slike sammenhenger.

§ 11

Ansatte og folkevalgte bør være bevisste sine roller ved bruk av kommunikasjonskanaler som internett og sosiale medier. Søk råd om hvilke konsekvenser slik bruk kan føre til.

§ 12

Fortrolige opplysninger en får gjennom arbeid eller politiske verv, må respekteres og ikke brukes til skade for andre eller til personlig fortjeneste. All informasjon kommunen gir, skal være korrekt, pålitelig og ikke med vilje gis en uklar formulering.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119