Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

eKommune Sunnmøre

Målet med samarbeidet er å gi kommunane gode, framtidsretta og kostnadseffektive løysingar. Dette vil igjen setje kommunane i stand til å kunne levere endå betre tenester til innbyggarane, i tråd med forventingane om ei døgnopen forvaltning.

Samarbeidet er organisert etter kommunelovens § 27, dvs. at de har egne vedtekter, godkjent i kommunestyra/bystyret.

Styret

Styret i eKommune Sunnmøre består av rådmennene i alle deltakande kommunane.


Strategi- og bestillarleddet

Samarbeidsforma for strategi- og bestillarledd er eit interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27.

Leiar for strategi- og bestillarleddet er Øivind Hagen i Rådmanens stab, team konserinnkjøp.

Følgjande oppgåver skal ligge til det strategiske leddet:

 • planlegge, styre og gjennomføre felles IKT-prosjekt og aktivitetar
 • vurdere og anbefale koordinering av lokale IKT-tiltak
 • vidareutvikle, vedlikehalde og operasjonalisere IKT-/digitaliseringsstrategien
 • planlegge og koordinere felles tiltak knytt til IKT-området
 • utgreie og anbefale harmonisering av kommunane sine IKT-løysingar
 • økonomistyring knytt til fellespunktet og konsekvensar for kommunane

Sentrale funksjonar som må ivaretakast av eit strategi- og bestillarledd:

 • Digitaliseringsstrategi
 • Prosjektstyring
 • Samordning av fagsystem i kommunene
 • Leverandørstyring

Drift

IKT drift er organisert som eit vertskommunesamarbeid etter kommunelova § 28b, med Ålesund kommune som vertskommune. Dette innebærer at Ålesund kommune har ansvaret for ikt-drifta i alle deltagende kommuner.

Virksomhet for IT leverer ein grunnleggande tenestepakke innan IT utan kostnad for virksomhetene, samt ulike tilleggsleveransar mot kostnadsdekning. Virksomhet for IT drifter og supporterer en rekke fagsystemer.

Adresse

 • E-post:

Kontakt

 • Leder: Øivind Hagen
 • Telefon: 70 16 31 01 / 414 34 702

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119