Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Liv Stette

Rådmann

Liv Stette

Rådmannsrollen (administrasjonssjef) er lovpålagt jfr. Kommuneloven kapittel 4.

Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede (som oftest vil dette være kommunalsjefene), i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. Bystyret i Ålesund har gitt rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning gjennom delegasjonsfullmakter.

Adresse

  • Postadresse: Serviceboks 21
  • Postnr: 6025
  • Poststed: Ålesund
  • Besøksadresse: Keiser Wilhelmsgt. 11
  • E-post:

Kontakt

  • Telefon: 70 16 20 13 / 900 98 330

På kartet

Skriv inn adressen din i feltet under for å se reiserute

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119