Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunal drift - Verdigrunnlag - Verdihåndbok for Ålesund kommune

verdihandbok-forsideFire verdier er valgt

  • Respekt
  • Redelighet
  • Initiativ
  • Humor og arbeidsglede 

Ålesund kommunes verdigrunnlag skal gi uttrykk for holdninger som vi som ansatte i Ålesund kommune forplikter oss til å tilstrebe i det daglige arbeidet. Verdiene skal gi ansatte i Ålesund kommune et felles utgangspunkt og være rettesnor for våre vurderinger, valg og handlinger.

Verdigrunnlaget skal avspeile noe vi ønsker å strekke oss mot, og hvordan Ålesund kommune ønsker å fremstå som arbeidsgiver for sine ansatte, og som leverandør av viktige samfunnstjenester for sine innbyggere.

En felles verdiplattform håper vi kan skape større overensstemmelse mellom ord og handling internt i organisasjonen og ikke minst ovenfor våre omgivelser, brukere og samarbeidspartnere.

Den kommunale arbeidshverdagen handler i stor grad om rundskriv, handlingsplaner, årsbudsjett, komitèer, reglement, rapporter, prosedyrer, og lovverk. Legger vi til omorganisering, møter og budsjettkutt, så nikker de fleste av osse trolig gjenkjennende... Dette er en del av alle de systemene som omgir den kommunale arbeidshverdagen, og som er ment å bidra til ”å holde orden i sysakene.”

Likefullt er det ikke dette som driver organisasjonen fremover, som skaper gode tjenester for kommunens innbyggere, som gjør brukere av våre tjenester tilfreds. Heller ikke er det dette som skaper det gode arbeidsmiljøet for hver enkelt ansatt og deres kollegaer, og som bidrar til å gjøre arbeidsdagen interessant og spennende, og som gjør Ålesund kommune attraktiv som arbeidsgiver.

Energien og drivkraften for å oppnå dette kan kun skje i samspillet mellom arbeidsgiver (leder) og arbeidsgruppen (teamet), og ikke minst ved at også den enkelte medarbeider selv tar ansvar for eget arbeidsmiljø og egen arbeidshverdag! Det er personalressursene- hver enkelt av våre ansatte - som er organisasjonens drivverk !

Som ansatt i Ålesund kommune samhandler hver enkelt med, og forholder seg til mange ulike parter; brukere av kommunale tjenester, pårørende, ulike samarbeidspartnere, og ikke minst forholder du deg til andre medarbeidere,- ledere og kollegaer i egen organisasjon. All menneskelig samhandling fører til spørsmål om hvordan vi skal opptre og forholde oss til hverandre og våre omgivelser. Verdier er retningsgivende for hvordan vi opptrer.

De fire verdiene som vi løfter frem, er verdier vi har valgt å trekke frem som følge av en inngående verdidiskusjon med alle ledere i Ålesund kommune. Disse valgte verdiene har vi i fellskap funnet særlig å ville trekke frem som viktige i hvordan man som ansatt i Ålesund kommune skal opptre:

  • i forhold til vårt eget arbeid
  • i forhold til våre brukere
  • i forholdet mellom leder og medarbeider
  • i forholdet medarbeidere / kolleger i mellom

Det finnes ingen fasit i vektlegging av verdier, og gjennom å fremheve disse utvalgte verdiene sier vi ikke at andre verdier ikke er viktige, men at de valgte verdiene er særlig viktige for oss. Det handler dermed ikke om å velge verdier vi kan leve med, men verdier vi ikke kan leve foruten!

Vår verdiplattform utgjør grunnfjellet i vår organisasjon, og avspeiler det bildet og omdømmet vi ønsker at våre omgivelser skal ha av oss, og vi av hverandre i det daglige arbeidet i Ålesund kommune.

 

pdf Verdihåndboka i  Ålesund kommune  som PDF - vi ber om at denne oppgis som kilde om andre finner inspirasjon fra denne i utarbeidelse av egne verdier.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119