Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunalt eierskap

Ålesund kommune har opprettet egne selskaper og er deleier i selskaper sammen med andre offentlige instanser og forskjellige organisasjoner. Vi deltar også i en rekke ulike interkommunale samarbeid.

Se eierskapsmelding for Ålesund kommune.

Kommunalt foretak (KF)

Kommunalt foretak er en del av kommunen, og har ikke selv rettigheter og plikter. Kommunen er i siste instans part i avtaler som foretaket inngår og kommunen hefter for de forpliktelser som foretaket pådrar seg. Foretaket har en større selvstendighet enn øvrige kommunale virksomheter, rådmannen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Bystyret vedtar foretakets vedtekter, hvor formål, oppgaver og myndighet fremgår. Foretaket ledes av et styre og en daglig leder.

Se de kommunale foretakene

Interkommunalt samarbeid

Kommunen kan sammen med en eller flere kommuner og/eller fylkeskommuner opprette interkommunalt samarbeid med felles styre for å løse felles oppgaver. Det er kommunestyret som bestemmer dette. Styret får egne vedtekter med bestemmelser om blant annet arbeidsområde, myndighet og økonomi.

Et administrativt vertskommunesamarbeid innebærer at samarbeidskommunene delegerer til vertskommunens administrasjon å utføre oppgaver og treffe avgjørelser i saker som inngår i samarbeidsavtalen.

Se sentrale interkommunale samarbeid

I tillegg samarbeider Ålesund kommune med/om følgende:

Interkommunale selskap (IKS)

Selskapet selv inngår og er part i avtaler og har sin egen formue og sine egne inntekter og svarer selv for sine forpliktelser. Den enkelte deltaker hefter for sin eierandel med mindre annet fremgår av selskapsavtalen.Selskapets høyeste organ er representantskapet og samtlige deltakere er representert med minst en representant. Kommunestyret oppnevner selv sine representanter.

Se de interkommunale selskapene

Aksjeselskap (AS)

Det viktigste særtrekket for aksjeselskap er at innskutt aksjekapital er grensen for eiernes maksimale risiko for tap. Generalforsamling er øverste organ i selskapet og eierens organ. Stiftelsesmøtet/generalforsamlingen fastsetter/endrer vedtektene. Selskapets midler disponeres av selskapets styre og daglig leder.

Se aksjeselskap Ålesund kommune er eneier av eller har aksjemajoritet i. 

I tillegg har Ålesund kommune eierskap i:

  • Brisk AS (22 % )
  • Ålesund Kunnskapspark AS (22%)
  • Ålesund /Giske Bruselskap AS (13,15 %)

Stiftelser

Stiftelser er en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon, selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål.

Stiftelser, som kommunen er deltaktig i på forskjellige måter:

  • Stiftelsen Odd Fellow aldersboliger
  • Stiftelsen Ålesund Utleieboliger
  • Ellingsøy boligstiftelse
  • Stiftelsen Kulturkvartalet
  • Stiftelsen Atlanterhavsparken
  • Stiftelsen Sunnmøre Museum

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119