Hedersbevisninger og priser

Skrevet .

Ålesund har seks hedersbevisninger og priser som primært skal tildeles årlig.

Prisene deles ut på bystyrets siste møte, som er 5. desember 2019.

De seks prisene og hedersbevisningene er:

Byggeskikkprisen

Byplansjef Olav Høydals minnepris (byggeskikkprisen) er en motivasjon til og en påskjønnelse i arbeidet med å bedre byggeskikken i Ålesund. 

Prisen kan tildeles huseiere og byggherrer for deres arbeid med nybygg, tilbygg og rehabilitering. Byggeprosjekt må utmerke seg med god arkitektur, på en fortjenstfull måte være tilpasset byens eldre bygningsmiljø, eller ivareta lokal byggeskikk og håndverktradisjon.

Fredede bygninger og bygninger som har fått offentlig støtte ut fra antikvariske kriterier, bør kun unntaksvis komme i betraktning. Prosjektet må være fullført i løpet av de siste 10 årene før tildelingstidsunktet.

Hvem som skal tiledeles byggeskikkprisen blir avgjort i bygge- og delesaksutvalget.

pdfStatutter - Byggeskikkprisen.pdf

pdfPrisvinnere_-_Byggeskikkprisen.pdf

Ungdommens kulturpris

Ungdommens kulturpris i Ålesund er en motivasjon og en påskjønnelse til den som har utmerket seg gjennom kulturell utfoldelse eller skapende virksomhet, og som har oppnådd resultater utenom det vanlige. Påskjønnelsen kan også gjelde arbeid for eller med barn og unge.

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner under 20 år, grupper av ungdom eller organisasjoner. Gjelder prisen arbeid for eller med barn og ungdom kan den tildeles enkeltpersoner uavhengig av alder.

Prisen kan ikke tildeles offentlige institusjoner eller til landsomfattende organisasjoner som hovedsaklig finansierer sitt arbeid med offentlige midler.

Ungdommens kulturpris deles ut av ungdomsrådet.

pdfStatutter - Ungdommens kulturpris.pdf

pdfPrisvinnere_ungdommens_kulturpris.pdf 

Kunstnerprisen

Ålesund by deles hvert år ut en kunstnerpris til utøvende kunstnere eller til unge kunstnere som er under utdannelse og som er bosatt i Ålesund, eller som har særlig tilknytning til byen og distriktet.

Ålesund bys kunstnerpris er en oppmuntring til utøvende kunstnere og unge kunstnere under utdannelse i deres skapende, kunstneriske virksomhet. Prisen kan tildeles:

  • bildende kunstnere
  • brukskunstnere
  • filmkunstnere
  • forfattere
  • komponister
  • scenekunstnere
  • tonekunstnere
  • andre som finnes å tilfredsstille kunstneriske krav

For å kunne få tildelt prisen må vedkommende være bosatt i Ålesund eller ha særlig tilknytning til byen og distriktet.

pdfStatutter - Kunstnerprisen.pdf

pdfPrisvinnere__Kunstnerprisen.pdf

Hedersprisen

Ålesund kommunes hederspris er en æresbevisning for betydningsfull, samfunnsgagnlig innsats til beste for befolkningen i Ålesund. Den kan være en påskjønnelse for arbeid som er avsluttet, eller den kan tjene som oppmuntring til fortsatt virksomhet innenfor samme område.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, lag eller organisasjoner. Den kan ikke tildeles offentlige institusjoner eller landsomfattende organisasjoner som hovedsaklig finansierer sitt arbeid med offentlige midler.

pdfStatutter - Hedersprisen.pdf

pdfPrisvinnere_-_Hedersprisen_tom_2017.pdf

Miljøprisen

Miljøprisen er æresbevisninger for særskilt og fremragende innsats for miljøet – herunder også klima- og energitiltak.

Det ble tidligere utdelt to priser, Miljøprisen og Barnehagemiljøprisen. I desember 2011 bestemte formannskapet i Ålesund å slå disse to sammen til Ålesund kommunes miljøpris, slik at de nå deles ut som én pris.

Denne kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner,  skoler, private og offentlige bedrifter og virksomheter som har utmerket seg innen miljøverntiltak, herunder også klima- og energitiltak.

pdfStatutter - Miljøprisen.pdf

pdfPrisvinnere_-_Miljøprisen.pdf

Helse- og velferdsprisen

Formålet med prisen er å hedre, oppmuntre og motivere privatpersoner, organisasjoner eller institusjoner som over lengre tid har vist et sterkt engasjement, gjort en forbilledlig innsats eller har oppnådd bemerkelsesverdige resultater på området.

Ålesund kommune vil med denne prisen også rette oppmerksomheten mot enkeltpersoner, lag, organisasjoner eller institusjoner som med kreativitet, nytenkning og fremsynthet fremmer en utvikling som er viktig for å imøtekomme de utfordringer man ser vil komme i kommunen.

pdfStatutter - Helse- og velferdsprisen.pdf

pdfPrisvinnere Helse- og velferdsprisen.pdf

Foreslå kandidater

Forslag til kandidater kan fremmes av privatpersoner, organisasjoner og institusjoner. Forslagene må være skriftlig og inneholde opplysninger om kandidat(ene) som fremmes og en begrunnelse for at vedkommende bør få prisen.

Fristen for å sende inn forslag er i oktober årlig. Dato vil bli annonsert. Forslagsfristen 2019 er 10. oktober.

Bruk digitalt skjema for å foreslå kandidater.

Forslag kan også sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller som e-post til