Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Grunnskole for vaksne

Grunnskole for vaksne

Grunnskoleopplæring for vaksne gjeld personar som av ulike grunnar ikkje har fullført grunnskolen. Retten gjeld også minoritetsspråklege med opphalds- og arbeidsløyve.

For å gi den enkelte eit best mogleg tilpassa opplæringstilbod, vil søkarar bli innkalla til ein kartleggings-/rådgivingssamtale.

Kva tilbyr vi?

Det blir gitt undervisning i dei fem faga som er nødvendige for å få grunnskoleeksamen for vaksne.

  • Skriftlege fag: norsk, matematikk og engelsk.
  • Munnlege fag: naturfag og samfunnsfag.

Kvar skjer undervisninga?

Det er Ålesund vaksenopplæring som har ansvar for opplæringa.

Undervisninga går føre seg i Ålesund sentrum. Adressa er Parkgaten 11. Bygget er gamle Nørvøy skole.

Slik søker du om grunnskoleopplæring

Meld deg på grunnskole for vaksne her

Vurdering av realkompetanse

Vaksne over 16 år som søker om inntak til vidaregåande skole, og som ikkje kan dokumentere 9-årig grunnopplæring frå heimlandet, kan søke kommunen om å få ei realkompetansevurdering.

Kontakt oss om du vil ha vurdering av din realkompetanse

Til toppen