Rusførebygging i skolen

Ålesundskolen skal vere målretta og trygg i sitt generelle rusførebyggande arbeid og ikkje minst i møter med elevar og deira føresette.

Det er derfor utarbeid ein handlingsplan for å gi skolan eit verktøy i det rusførebyggande arbeidet. 

Det sentrale i hovuddelen er korleis ein skal jobbe universelt og selektert rundt det rusførebyggande arbeidet i skulen. Handlingsplanen gir konkrete forslag til handtering av bekymring rundt rusmiddelbruken til ein elev (indikert førebygging) og forslag til samhandling. 

Vedlegga et delt opp i fire kategoriar; 

  • samhandling innanfor det gjeldande lovverket
  • faktaopplysningar om rusmiddel
  • hjelpeark til skolane 
  • kontaktinformasjon til relevante samarbeidsaktørar

Rettleiar og handlingsplan for rusførebyggande arbeid i Ålesund-skulen 2024 (PDF, 3 MB)

Kontakt

Minda Myklebust er SLT-koordinator i Ålesund kommune.