Retningslinjer for klasseturar på ungdomsstrinnet

Retningslinjer for klasseturar på ungdomsstrinnet

Desse retningslinjene gjeld ved alle turar i regi av ungdomsskolane i Ålesund kommune.

Gratisprinsippet

Viss skulen arrangerer turar som ein del av opplæringa, skal ho vere gratis for elevar og foreldre. Døme på kva som avgjer om det er ein del av opplæringa er mellom anna:

 • Turen føregår i skuletida
 • Turen er ein del av opplæringa etter læreplanane for fag
 • Lærere er med på turen og mottar lønn
 • Det er utarbeidd reglar for turen, med til dømes sanksjonar for heimsending
 • Skoleeier er ansvarleg dersom det oppstår uhell
 • Turen kjem fram av verksemdsplanen til skulen/årsplan
 • Dei som ikkje er med på turen har eit organisert opplæringstilbod

Viss turen er delvis lagt til skuletida og delvis til fridagar, kan skulen velje å ta betalt for den delen som føregår på fridagar. Skulen må då legge til rette for at dei mogleg for eleven å berre delta på skuledagen, til dømes med transport.

Foreldre kan på eige initiativ foreslå å bidra til ein tur som krev meir pengar enn det skulen kan bruke. Skulen har likevel eit ansvar for at foreldreinnsamlingen føregår på lovleg måte, og bidraga skal vere frivillig og anonyme.

Les meir om gratisprinsippet (Utdanningsdirektoratet)

Presiseringar

For klasseturar i Ålesund kommune gjeld følgande retningslinjer:

 • Den enkelte skulen er ansvarleg for gjennomføringa av klasseturane på ungdomstrinnet og skal bestille, organisere og betale skuleturar som er ein del av opplæringa.
 • Økonomiske bidrag/gåver til skulen skal vera frivillig og gitt utan at det opplevast press til å bidra økonomisk.
 • Skulen skal sikre at det ikkje er synleg kven som gir/ikkje gir økonomiske bidrag/gåver.
 • Elevane kan få inntil seks overnattingar i løpet av ungdomsskuletida.
 • Prisen per deltakar på ein skuletur skal vere maksimalt kr 7 000,- (dette blir indeksregulert).
 • Skulen er ansvarleg for at det faglege innhaldet på skuleturen er ein del av opplæringa og skulen sine årsplaner.
 • Det kan veljast foreldrekontakter som organiserer dugnader, men skulen må sikre at det ikkje opplevast press for å delta.
 • Det er naturleg at økonomiske bidrag frå føresette (dugnad/gåver) blir brukt på turar/tiltak i klassen til eleven.
 • Skulen dekker utgifter til heimreise etter eventuell bortvisning.
Til toppen