PPT - pedagogisk psykologisk teneste

Pedagogisk- psykologisk teneste (PPT)

Kort fortalt

 • PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. Dersom du som forelder eller føresett er bekymra, kan du ta kontakt med skolen eller barnehagen. 

 • PPT skal hjelpe barn, elevar, lærekandidatar, lærlingar, praksisbrevkandidatar og vaksne med særleg behov for tilrettelegging. Hensikta er at dei får eit inkluderande, likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod. PP-tenesta skal også hjelpe barnehagar og skolar med å legge til rette for barn og elevar med særlege behov. 

Kva gjer PPT? 

 • undersøker om barn kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og testar. 
 • gir råd og rettleiing til foreldre og føresette. 
 • tilbyr kurs, nettverk og rettleiing til tilsette i barnehage, skole og andre samarbeidspartar. 
 • hjelper vaksne som ønsker utredning. 

Kven kan få hjelp? 

PPT hjelper barn i barnehage og skole med spesielle behov: 

 • språk- og talevanskar  
 • konsentrasjonsvanskar 
 • sosiale og emosjonelle vanskar 
 • åtferdsvanskar 
 • syn- og hørselsvanskar 
 • generelle lærevanskar eller fagvanskar 
 • lese- og skrivevanskar 
 • matematikkvanskar 
 • ikkje-språklege lærevanskar 
 • alvorlig skolefråvær 

PPT hjelper også vaksne som ønsker utgreiing. Du kan ha rett til spesialundervisning dersom du ikkje har fullført grunnskolen, eller ikkje har grunnleggande evner i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap. 

Slik søker du om hjelp i barnehagen 

Slik gjer du om du er bekymra for om barnet ditt har spesielle behov: 

 • Ta kontakt med barnehagen.
  Barnehagen gjer sine undersøkingar og prøver ut tiltak. 

 • Barnehagen henviser til PPT.
  Om barnet fortsatt har vanskar, kan barnehagen og føresette vise barnet til PPT. PPT undersøker kva behov barnet har, og gir rettleiing og råd om kva barnet treng. Dersom PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, utarbeider PPT ei sakkyndig vurdering. 

 • Kommunen gjer vedtak
  Konkluderer den sakkyndige vurderinga med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, skal kommunen gjere vedtak om dette.  

Dette skjemaet skal fyllast ut av føresette og/eller i samarbeid med barnehagen:

 

 

 

Slik søker du om hjelp på skolen 

Slik gjer du dersom du er bekymra for om barnet ditt har spesielle behov: 

 • Ta kontakt med skolen.

 • Skolen gjer sine undersøkingar og prøver ut tiltak. 

 • Skolen henviser til PPT.
  Om eleven fortsatt har vanskar, kan skolen og foreldre vise eleven til pedagogisk-psykologis teneste (PPT). PPT undersøker kva behov eleven har, og gir rettleiing og råd om kva eleven treng. Dersom PPT konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning, utarbeider vi ei sakkyndig vurdering. 

  Følgande skjema skal da fyllast ut av føresette og/eller i samarbeid med skolen:

 • Rektor gjer vedtak.
  Dersom den sakkunnige vurderinga konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning, skal rektor gjere vedtak om at eleven skal ha slik undervisning. 

Her finn du meir informasjon: Saksgang ved bekymring

Til toppen