Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

PPT - pedagogisk psykologisk teneste

Pedagogisk- psykologisk teneste (PPT)

Kort fortalt

 • PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. Dersom du som forelder eller føresett er bekymra, kan du ta kontakt med skolen eller barnehagen. 

 • PPT skal hjelpe barn, elevar, lærekandidatar, lærlingar, praksisbrevkandidatar og vaksne med særleg behov for tilrettelegging. Føremålet er at dei får eit inkluderande, likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod. PP-tenesta skal også hjelpe barnehagar og skolar med å legge til rette for barn og elevar med særlege behov. 

Kva gjer PPT? 

 • undersøker om barn kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og testar. 
 • gir råd og rettleiing til foreldre og føresette. 
 • tilbyr kurs, nettverk og rettleiing til tilsette i barnehage, skole og andre samarbeidspartar. 
 • hjelper vaksne som ønsker utgreiing. 

Kven kan få hjelp? 

PPT hjelper barn i barnehage og skole med spesielle behov: 

 • språk- og talevanskar  
 • konsentrasjonsvanskar 
 • sosiale og emosjonelle vanskar 
 • åtferdsvanskar 
 • syn- og høyrselsvanskar 
 • generelle lærevanskar eller fagvanskar 
 • lese- og skrivevanskar 
 • matematikkvanskar 
 • ikkje-språklege lærevanskar 
 • alvorleg skolefråvær 

PPT hjelper også vaksne som ønsker utgreiing. Du kan ha rett til spesialundervisning dersom du ikkje har fullført grunnskolen, eller ikkje har grunnleggande evner i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap. 

Slik søker du om hjelp i barnehagen 

Slik gjer du om du er bekymra for om barnet ditt har spesielle behov: 

 • Ta kontakt med barnehagen.
  Barnehagen gjer sine undersøkingar og prøver ut tiltak. 

 • Barnehagen henviser til PPT.
  Om barnet fortsatt har vanskar, kan barnehagen og føresette vise barnet til PPT. PPT undersøker kva behov barnet har, og gir rettleiing og råd om kva barnet treng. Dersom PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, utarbeider PPT ei sakkyndig vurdering. 

 • Kommunen gjer vedtak
  Konkluderer den sakkyndige vurderinga med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, skal kommunen gjere vedtak om dette.  

Dette skjemaet skal fyllast ut av føresette og/eller i samarbeid med barnehagen.

Følgande skjema skal nyttast:

NN-BHG skjema  med pedagogisk rapport (DOCX, 157 kB)

Slik søker du om hjelp på skolen 

Slik gjer du dersom du er uroleg for om barnet ditt har spesielle behov: 

Her finn du meir informasjon: Saksgang ved bekymring

Til toppen