Logopedteneste for vaksne

Logopedteneste for vaksne

Eit logopedisk lågterskeltilbod inneber ei rask og relevant hjelp med fokus på tidleg innsats. Tilbodet skal vere lett tilgjengeleg, og vere i eit mindre omfang. Det krevst tilvising frå lege.

Kven er lågterskeltilbod for?

Lågterskeltilbod er for vaksne med:

 • Stemmevanskar
 • Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
 • Språklydvansker
 • Lyttetrening etter CI (Cochlea implantat)

Kva kan vi tilby?

 • Logopedhjelp gitt som lågterskeltilbod med heimel i opplæringslova § 4A-1
 • Logopedhjelp gitt som spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslova § 4A-2

Logopedisk opplæring som spesialpedagogisk hjelp

Dersom den vaksne deltakaren har behov for logopedhjelp i større omfang og over lengre tid, blir logopedhjelpa gitt som spesialpedagogisk opplæring etter opplæringslova § 4A-2.  Dette gjeld  følgjande vanskar:

 • Språk - og talevanskar  (f.eks Afasi og dysartri)
 • Munnmotorisk trening
 • Nevrologiske sjukdommar (t.d. Parkinson sjukdom)

Kvar får ei hjelp?

Logopedtilbodet blir i hovudsak gitt på kontoret til kvar enkelt logoped og/eller som gruppeundervisning. Undervisninga kan bli gitt digitalt for dei som ønskjer det (individuelt eller i gruppe). I enkelte tilfelle kan logopedhjelp givast som heimeundervisning etter avtale. Det blir i tillegg gitt rettleiing til pårørande og til personale i institusjonar ved behov.

Undervisningsstader

 • Åse: Åsesvingen 14, 6017 Ålesund. (Vis-a-vis den nye legevakten)
 • Brattvåg: Haram tenestehus, Strandgata, 6270 Brattvåg

Korleis søkje?

Søk om logopedhjelp for vaksne

Krav til vedlegg:

 • Tilvisning frå lege.
 • Legeerklæring som stadfestar om du har behov for skyss til og frå undervisninga.

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen