Godkjenning av barnehagar

Før ein barnehage kan settast i drift, må barnehagen godkjennast av kommunen.

Kommunen har ei rettleiingsplikt overfor dei som ønsker å etablere ny barnehage eller utvide eksisterande drift.

Før en barnehage kan settast i drift, må den godkjennast av kommunen. Kommunen avgjer søknad om godkjenning av barnehagar etter ei konkret vurdering av barnehagen er eigna i forhold til formål og innhald. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for drifta med omsyn til talet på barn, barna sin alder og opphaldstid. Barnehageeigar forpliktar seg til å drive virksomheita i tråd med gjeldande regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhald, helse, miljø og sikkerheit. Krava er mellom anna:

  • Barnehagen sine vedtekter skal gi opplysningar om formål, opptakskriterier og opningstid
  • For å sikre samarbeidet med barna sin heim skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval
  • Barnehagen skal føre internkontroll

Ved store aktivitetsendringar i eksisterande barnehagar må det søkast ny godkjenning.

Når barnehagen er godkjent og i drift, gjennomfører kommunen jamnleg tilsyn med at gjeldande lov og regelverk blir fulgt.

Ansvarleg for tenesta

 

Ansvarleg for tenesta