Praktisk bistand/heimehjelp

Praktisk bistand/heimehjelp

Praktisk hjelp i hjemmet til dagliglivets gjøremål kan tildeles personer som har et særlig behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. Er behovet for hjelp av midlertidig art, vil målsettinga vere at brukaren etter kvart skal kunne klare meir sjølv.

Tenesten praktisk bistand/hjemmehjelp er ein av fleire heimetenester som kan tildeles etter søknad og ei faglig vurdering av behov.

I vurderinga av behovet for hjelp tar vi omnsyn til:

  • Dine eigne moglegheiter for å klare eller ta del i oppgåvene.
  • Om det er ein ektefelle, familie eller andre som kan ivareta, eller ta del i oppgåvene.
  • Om det fører til helsemessige konsekvensar dersom hjelpa ikkje blir gitt.

Pris

Det er vedteke eigne priser/ betalingsregulativ for heimebaserte tenester i Ålesund kommune.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstenester  (digitalt skjema).

Søknaden blir behandla og vedtatt i Avdeling for koordinering og tildeling.

Klage på vedtak eller teneste

Til toppen