Siste nytt

Tøffe økonomiske utfordringar for kommunen

Ålesund kommune har ein krevjande økonomisk situasjon, sa rådmann Astrid Eidsvik under møtet i formannskapet 3. mars.

Lars Fylling - Klikk for stort bileteLars Fylling orienterte om den økonomiske situasjonen til kommunen. Øyvind Johan Heggstad  Førebels tal frå 2019 viser eit negativt netto driftsresultat i dei fem gamle kommunane på 126 millionar kroner.  Det rekneskapsmessige meirforbruket er på 19 millionar kroner, og dette vert foreslått dekt av fondsmidlar som kommunen disponerer.

Prognosane for Ålesund kommune i 2020, er eit meirforbruk på løn på 122 millionar kroner.

Det er også knytt usikkerheit til meirforbruk på andre tenester.

Det vert ikkje lagt opp til auka budsjett, men stabssjef for økonomi- og verksemdstyring Lars Fylling opplyste at det er naudsynt med ei omfordeling av budsjettrammene for 2020.

I løpet av året vert det foreslått fleire budsjettrevisjonar i kommunen. Allereie i neste formannskapsmøte skal det leggast fram ei sak om budsjettrevisjon i kommunen.

Rådmannen har innført midlertidig tilsetjingstopp i kommunen frå og med 2. mars.

Til toppen