Tar i bruk Helseplattformen i kveld

Klokka 22.00 i dag fredag 28. april slår Ålesund kommune av gamle journalsystem og går over til eit nytt, Helseplattformen. Det betyr at over 3500 tilsette tar i bruk eit heilt nytt arbeidsverktøy.  

Hender. Ein pleiar hjelp ein eldre person. - Klikk for stort bilete Shutterstock

- Mange års arbeid for å førebu og byggje ein felles pasientjournal til beste for pasientane og helsepersonell i Midt-Noreg skal no setjast ut i livet. Vi gler oss til å bli den første kommuna i Møre og Romsdal som tek i bruk Helseplattformen, og til at fleire kommunar, sjukehus og fastlegar etterkvart koplar seg på slik at vi får realisert visjonen om Ein innbyggjar - ein journal, seier kommunalsjef for helse og omsorg i Ålesund kommune, Synnøve Vasstrand Synnes. 

Med Ålesund kommune vil 10 kommunar ha tatt i bruk Helseplattformen.   

Har tatt nødvendige forholdsreglar 

- Vi vurderer løysinga som forsvarleg og er klare til å ta ho i bruk, seier Synnes.  

Ho legg til at det heilt sikkert kjem til å bli ein del innkøyringsproblem i starten fordi det vil ta tid for tilsette å venne seg til eit heilt nytt system. I dag har tenesteområda brukt tre ulike journalsystem, med Helseplattformen vil vi få ei felles plattform.   

Innføring av Helseplattformen vil bety ei stor kvalitetsforbetring  for helsetenestene i kommunen, men i starten kan innføringa føre til at tenestetilbodet til brukarar og pårørande blir noko redusert. Det kan vere i form av lengre svartid på telefon, lengre saksbehandlingstid, litt mindre tid til pasientar og pårørande og at besøk blir forseinka. 

- Vi skal halde oppe eit forsvarleg tenestetilbod, men ber om forståing og tolmod dersom tilbodet ikkje heilt lever opp til vanleg standard, seier ho.    

Opplæring 

Opplæring av dei tilsette starta i januar med kurs tilpassa dei ulike yrkesgruppene og funksjonsområda. I tillegg til fysisk kurs har dei tilsette gjennomført eigentrening både før og etter kursa.     

Support i innføringsperioden 

Dei to første vekene stiller Helseplattformen med support til alle verksemdene i Ålesund kommune som tar løysinga i bruk.  I tillegg har vi eigne supportpersonar i form av instruktørar og superbrukarar.   

Superbrukarane ute på einingane blir viktig støtte for kollegaene sine både i innføringsperioden, men også i ettertid.   

- Kommunen har over 345 tilsette som har fått rolla som superbrukarar, og dei to første vekene er desse satt opp i ein turnus slik at alle tilsette skal oppleve at dei har nokon å vende seg til når dei står fast.  

Fakta om Helseplattformen

Helseplattformen er ein felles journal- og samhandlingsløysing for sjukehusa, kommunane og fastlegane i Midt-Noreg. Alle kommunene som skal bruke Helseplattformen er medeigarar av selskapet Helseplattformen AS saman med Helse Midt-Norge. Helseplattformen er eit viktig steg på vegen mot målet “ein innbyggar – ein journal.”   

Les meir om Helseplattformen og HelsaMi.