Strategi for Brusdalsvatnet, oppheving av eldre reguleringsplanar og betre tverrfagleg innsats

Torsdag 19. oktober vart det nest siste møte i kommunestyret halde. Her kan du lese kva saker som vart tatt opp. 

Mann og kvinne på talarstol - Klikk for stort bileteOrdførar Eva Vinje Aurdal leia møtet Jon Åge Giske Andersen

Strategi for Brusdalsvatnet 

Kommunestyret vedtok forvaltningsstrategien for Brusdalen, men kommunestyret ønska fleire unntak som krev grundig utgreiing. Dette inkludera konsekvensar og kostnadar knytt til utbygginga av trykkleidning i området. Det skal leggast fram utgreiing for teknisk utval innan 1 mars 2024 om konsekvensar av ei økonomisk støtteordning for bebuarar som må knytast til det offentlege avløpsnettet, i tillegg til støtteordningar for eventuelle meirkostnadar.  

I vedtaket står det og at det skal utgreiast ei økonomisk støtteordning for kostnader over 2G med tilbakeverkande kraft dei siste fem åra. G er folketrygda sitt grunnbeløp som vert oppdatert 1. mai kvart år. Det er foreslått at denne støtteordninga skal gjelde for dei som allereie har investert i eigne avløysingsløysingar og som er busett i området rundt Brusdalsvatnet. Dette er det so kalla nedbørsfeltet, som er området der vatnet renn ned i drikkekjelda.

Oppheving av eldre reguleringsplanar 

Det blei vedteke å oppheve reguleringsplanar og eldre kommunedelplanar som er i strid med den overordna kommunedelplanen i Haram 2019-2031. Reglementet i Ålesund kommune krev at dei overordna planane må opphevast av kommunestyret.  

Desse reguleringsplanane vert oppheva: 
•    Otterlei pelsdyrområde (Vedteke 10.03.1988) 
•    Håvika industriområde (Vedteke 19.12.1996) 

Og desse eldre kommunedelplanane/kommunedelplanane: 
•    Haram kommuneplan (Vedteke 23.09.1999) 
•    Kommunedelplan Vatne Tennfjord (Vedteke 20.03.2003) 
•    Kommunedelplan Brattvåg-Hildre-Helland (Vedteke 19.06.2008)

Reguleringsplan for Otterlei pelsdyrområde er på Fjørtofta og vart vedteken 10.03.1988. Der er ikkje pelsdyrdrift i dag, det er usikkert om det i det heile tatt vart starta pelsdyrdrift på området. Reguleringsplanen er gamal og utdatert. Reguleringsplanen skal difor opphevast. Området er i kommunedelplanen avsett til LNFR-formål (Landbruk, natur, friluftsliv og rekreasjon) og er soleis i tråd med ny plan.

Reguleringsplan for Håvika industriområde ligg i sørleg del av Brattvåg, mot Håvikmyrane og vart godkjent i 1996. Reguleringsplanen er langt eldre enn 10 år og planen er ikkje realisert. Mykje av arealbruken i den gamle reguleringsplanen er i strid med arealbruk i ny kommuneplan. Reguleringsplanen er i hovudtrekk uaktuell og utdatert.

Dei eldre overordna planane er ugyldige og er erstatta av nyare overordna arealplan; 
Kommuneplan for Haram, vedteke i Ålesund kommunestyre 18.06.2020 i KS-sak 082/20. Denne overordna planen vart først vedteken som kommuneplan i Haram i 2019, deretter vedteke som kommunedelplan for delområde Haram i Ålesund kommune 2020. 
Etter varsling av opphevingsarbeidet kom det inn 4 innspel. Ingen av innspela motsett seg oppheving av planane og innspela er tatt til orientering.

Betre tverrfagleg innsats 

Det blei vedteke at Ålesund kommune skal innføre Betre Tverrfagleg Innsats (BTI). Dette er eit system som skal bidra til tidleg innsats, betre samordning av tenester og ein styrka brukarmedverknad. Kommunestyret ber om at det i slutten av 2024 vert gitt ei orientering om framdrifta i saka, resultat og konsekvensar av vedtaket om BTI-systemet. 

Til no har ikkje Ålesund kommune hatt moglegheit til å opprette ei stilling til dette, noko andre kommunar har nemnt som ein av suksessfaktorane for ei slik ordning. Det vurderast som svært viktig å finne ei løysning, slik at ein snarleg får på plass ein prosjektkoordinator. Komiteen for kultur og medborgarskap oppmodar difor at kommunestyret merkar seg dette i det komande budsjettarbeidet.  
 

Andre saker på sakslista: 

•    Tilstandsrapport skoleåret 2022-2023 grunnskulane Ålesund   
•    Fargespill Ålesund - årsrapport 2022/23, reforhandling av samarbeidsavtale   
•    Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, rullert handlingsprogram 2023   
•    Forlenging av festeavtale med Ålesund Rideklubb   
•    Instruks for styret og justering av vedtekter - Ålesund kommunale eigedom KF   
•    ÅKE si involvering i prosjekt om samlokalisering av tekniske tenester   
•    Oppheving av Stiftinga Ålesund Utleieboliger   
•    Oppløysing av stifting - Ellingsøy bustadstifting for eldre   
•    Ny organisasjonsmodell for Ålesundregionens hamnevesen   
•    Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF   
•    Varetaking av betalingsplikter og arbeid med årsrekneskap og årsmelding for 2023 for noverande Ålesund kommune   
•    Kommunedeling - Fastsetjing av arkivansvar  
•    The North West AS - overdraging av aksjane til kommunen i selskapet til Foreningen Framtidslaben   
•    Forslag ny samarbeidsavtale for IUA Sunnmøre, etter § 19 Ny kommunelov.   
•    Permanent plassering av PET-skannar ved Ålesund sjukehus - uttale frå Ålesund kommunestyre 

Les Møteprotokollen for å sjå alle vedtaka, og du kan sjå opptak frå møtet på KommuneTV