Nye rammeavtalar innan velferdsteknologi sikrar kvalitet og individuell tilpassing

Mange leverandørar har ønskt å bidra til å dekke kommunane på Sunnmøre sitt behov for velferdsteknologi. Vi står no igjen med tre leverandørar som skal vere samarbeidspartnarane våre for vidare utvikling av velferdsteknologi og tenester.  

torg med offentlig bygg i bakgrunnen - Klikk for stort bileteÅlesund rådhus Torill Myren/Ekkoloddet

Leverandørane som har inngått avtale med innkjøpssamarbeidet er Tellu, Atea og Hepro. Alle er norske leverandørar, som leverer velferdsteknologi til ei mengde norske kommunar. 13 av dei 14 kommunane i samarbeidet deltek i desse rammeavtalane. 

Avtalen gjeld fem kontraktsområde: 

  • Tryggheitsalarm (Tellu og Atea) 
  • Digitalt tilsyn (Tellu, Atea og Hepro) 
  • Lokaliseringsteknologi (Tellu, Atea) 
  • Medisineringsstøtte (Tellu) 
  • Kollegavarsling (Atea) 

Kommunane har vald å legge opp avtalen slik at dei einskilde leverandørane leverer færre ulike produkt og derfor har fått meir konkrete oppgåver.  

Samstundes vil denne avtalen i sum gje langt større utval i produkt, ved at ein har nytta fleire leverandørar. Slik kan kommunane gje eit betre og meir individualisert tilbod til brukarane av velferdsteknologien. 

I avtalen er det lagt særleg vekt på kvalitet, informasjonssikkerheit og personvern, og leverandørens gjennomføringsevne. Pris var også viktig, men utgjorde ikkje meir enn 20% av evalueringsgrunnlaget.  

Med gjennomføringsevne er det meint kor godt leverandørane kan bistå oss i implementeringsfasa og kor godt dei kan støtte oss i dagleg drift. Leverandørene skal støtte oss i å forstå og bruke løysingane gjennom demonstrasjonar, opplæring og undervisning.

Ålesund kommune har inngått samarbeid med Fagskolen Møre og Romsdal om å utvikle et utdanningstilbod innan velferdsteknologi. I den forbindelse vil det kunne bli aktuelt for leverandørene å bistå med utstyr også ved fagskolen, til bruk i undervisninga der.  

“Velferdsteknologi er eit viktig utdannings- og satsingsområde for alle kommunane i innkjøpssamarbeidet. Rammeavtalane er med på å sikre kommunane sine behov både no, og i framtida.

 

I staden for å låse oss til ein enkelt leverandør sin produktportefølje, har vi valt å samarbeide med fleire leverandørar for kvart kontraktsområde. Dette gjer at vi kan tilby eit breiare spekter av teknologiske løysingar tilpassa dei ulike behova til våre innbyggarar.”

– Synnøve Vasstrand Synnes, kommunalsjef Helse.