Korsegata stenger 8. juni – Første spadetak for kollektivknutepunkt

Torsdag 8. juni blir første spadetak for nytt kollektivknutepunkt i Ålesund sentrum. Arbeidet blir delt inn i ulike fasar, slik at det ikkje blir byggearbeid i alle områda samtidig. Med ny løysing for buss i sentrum leggast det til rette for auka bruk av kollektiv transport. 

Oversiktsbilde over Korsegata som blir stengt frå juni til november 2023 - Klikk for stort bileteKorsegata blir stengt mellom 8. juni og november 2023. Møre og Romsdal fylkeskommune

Korsegata er først ut, og blir stengt for biltrafikk mellom 8. juni – november 2023. Området blir godt skilta, og anleggsområdet blir skjerma med byggegjerder. 

Vi legg til rette for gangvegar gjennom gata og til inngangsparti i byggjeperioden, og dette skal vere universelt utforma. Vi startar med å rive asfalt, kantstein og betongmur. I praksis vil vi grave opp heile Korsegata, seier Torbjørn Vatnehol, prosjektleiar for Bypakke Ålesund.

Byggearbeid i ulike fasar 

Fram mot oktober 2024 blir det vegarbeid i Korsegata, Posthuskrysset, Kipervikgata og Keiser Wilhelmsgate i ulike periodar. Fylkeskommunen er i dialog med næringsdrivande om mellombelse løysingar for varelevering og tilkomst til garasjeanlegg. 

Vatnehol fortel at det er krevjande å bygge i eit bysentrum:

I grunnen ligg det store mengder kablar, leidningar og røyr som må takast omsyn til. I tillegg skal det leggast ned mykje ny infrastruktur. Grunnarbeidet tek difor noko tid, seier han.

 

Ny rute for bussen i byggeperioda 

Når Korsegata blir stengt vil bussen køyre alternativ trasé forbi Korsatunnelen i Kipervikgata. Alternative haldeplassar er Utstillingsplassen, Korsatunnelen og Rådhuset. Avgangar på linje 100/101 får starthaldeplass Ålesund rutebilstasjon i perioden gata er stengt.

Haldeplassane Utstillingsplassen, Parkgata, St Olavs Plass og Dronning Sonjas plass vil ikkje bli betent i den perioden bussen køyrer alternativ rute. 

 

Legg til rette for kollektiv transport 

Prosjektet er ein del av kollektivsatsinga i Bypakke Ålesund og skal bidra til å korte ned reisetida mellom Hessa og Moa. Med ny løysing for buss i sentrum blir det av- og påstiging i Keiser Wilhelmsgate og Korsegata. Området får ei oppgradering og blir trivelegare og opphalde seg i. Det er entreprenøren Aco Anlegg som står for bygginga.