Kommunedeling i formannskapet

Kommunedeling i formannskapet

Formannskapet i Ålesund har møte tysdag 6. september frå klokka 09:30. Over halvparten av sakene denne gangen gjeld deling av Ålesund til to nye kommunar.

Kommuneutval Haram utanfor ID-husetKommuneutval Haram (bildet) og kommuneutval Ålesund har kome med uttale til dei sakene som gjeld deling av kommunen frå 1. januar 2024.

Formannskapet skal kome med innstilling til kommunestyret i desse kommunedelingssakene:

 • Prinsippfråsegn for deling av Ålesund kommune
 • Prinsippavklaringar for IKT ved kommunedeling
 • Interkommunalt samarbeid og eigarskap ved deling
 • Mandat for kommuneutval Haram og kommuneutval Ålesund
 • Kommunedeling – justering av forskrift om folkevalde sine rettar
 • Delegering av mynde – tilsetting av kommunedirektørar og anna nøkkelpersonell
 • Uttale frå Ålesund kommune til – høring av utkast til forskrifter om gjennomføring av deling av Ålesund kommune

Det er også nokre andre saker på sakskartet:

 • Uttale frå Ålesund kommune – Høyring – forslag til endringar i valforskrift og forslag til forskrift om val til kommunestyre og fylkesting
 • Spørsmål om gjeldssanering for G.A.D Partner AS
 • Sørsida Utvikling AS – framdrift og vidare kapitalisering
 • Oversendingsforslag vedkomande Møreaksen AS

Møtet i formannskapet blir direktesendt på Kommune-TV.

På kommunen si nettside ligg også sakspapira.

Til toppen