Kartlegg geologien frå lufta

Frå slutten av mai og i cirka fem veker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjere geofysiske målingar frå helikopter i fylket.

NGU Målesonde for Pegasus’ helikopter: Ved å bruke et slikt måleinstrument får forskere god oversikt over geologien.  - Klikk for stort bilete NGU

Arbeidet skjer i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, som eit ledd i kartlegginga av mineralressursane i fylket. Flygingane skjer i eit område frå Eide i nordaust til Julsundet i vest, og frå Isfjorden i søraust til Sjøholt/Skodje i sørvest.

I undersøkinga bruker NGU ein elektromagnetisk målesonde, som heng under helikopteret. Sonden registrerer elektrisk motstand i bakken og lokale variasjonar i jordas magnetfelt. Det bidreg i den generelle geologiske kartlegginga. 

Samtidig blir det samla inn informasjon om radioaktive element i bakken. Desse undersøkingane kan avdekkje moglege cesium-restar etter Tsjernobyl-ulykka i 1986. Naturlege bakgrunnsverdiar kan også gi ein peikepinn på radonnivået i busetnaden.

Målingane blir utførte av det innleigde helikopterselskapet Pegasus Helicopter AS frå Gardermoen saman med NGU.

Sjølve målingane går føre seg ved at helikopteret flyg i parallelle linjer med ei konstant høgd på 60-75 meter over bakken. Det blir ikkje gjorde målingar i dårleg vêr, som tåke, regn, snø eller sterk vind. 

Data blir etter kvart ope tilgjengelege for alle i kartdatabasen på NGU sine nettsider

NGU vil prøve å utføre målingane i nært samarbeid med lokalbefolkninga. Bestemde verneområde eller naturreservat blir ikkje ramma av flygingane. Dersom målingane strir mot annan aktivitet, ønskjer NGU å bli kontakta slik at mindre justeringar i måleopplegget kan gjerast.