Fastsetting av arkivansvar, overdraging av aksjar i The North West og Heiderspris 2023 på sakslista til formannskapet

Tysdag 3. oktober er det klart for eit nytt møte i Ålesund formannskap. På sakslista står blant anna fastsetting av arkivansvar, overdraging av Ålesund kommune sine aksjar i The North West og Heidersprisen 2023. Møtet blir sendt direkte på Kommune-TV. 

Formannskapet - Klikk for stort bileteFormannskapet Ålesund kommune

Det vil i starten av møtet halde ei orientering der Peter Hareide vil fortelle om statusen for Sørsida.  

  

Overdraging av aksjar 

The North West AS vart stifta i 2017. Eigarar er Sula kommune (7,216%), Møre og Romsdal  

Fylkeskommune (20,619%) og Ålesund kommune (72,165). På generalforsamlinga i The North West AS den 29.06.23 vart det behandla sak rundt overdraging av selskapet til Foreningen Framtidslaben. Der vart det fatta følgjande einstemmige vedtak: 

  

  • Generalforsamlinga vedtek at selskapet skal dragast over til Foreininga Framtidslaben og ber administrasjonen i kommunane om å leggje fram ei sak for politisk behandling.  
  • Styret får fullmakt til å arbeide vidare med organisering av selskapet, med mål om ei verksemdsoverdragning til Foreininga Framtidslaben.  
  • Det er ein føresetnad at merkevara og namnet The North West skal bestå og styrkast i det vidare arbeidde. Det same skal arenaen og særtrekka med aktivitetane The North West står for Ålesund kommune fører vidare tilskot til The North West på dagens nivå.  
  • Kommunedirektøren støttar vurderingane til styret og vedtaket i generalforsamlinga i The North West AS. Selskapet er i dag svært sårbart med svært liten administrasjon og utfordringar med å skaffe nødvendig finansiering. Å leggje selskapet inn i Foreningen Framtidslaben vil bidra til gjensidig styrking av dei aktørane som allereie er ein del av Framtidslaben og dei som etter kvart blir ein del av partnarskapet. 

Heidersprisen 2023 

Heidersprisen er ein pris som tildelast årleg og den skal tildelast som heider for viktig, samfunnsnyttig innsats for innbyggarar i Ålesund kommune. Heidersprisen kan tildelast enkeltpersonar, grupper av personar, lag eller organisasjonar. Den kan ikkje tildelast offentlege institusjonar eller landsomfattande organisasjonar som hovudsakleg finansierer arbeidet sitt med offentlege midlar. For å kunne få tildelt prisen må vedkommande også vere busett i Ålesund kommune eller ha særleg tilknyting til kommunen. 

  

Kvart kommunedelsutval har hatt ansvar for å nominere ein kandidat frå kvar kommunedel, og formannskapet skal no velge ut ein vinnar blant dei nominerte. Utdelinga av prisen blir i det siste kommunestyremøtet 30. november. 

  

Andre saker som skal opp:   

  • Klage på vedtak – Deling av grunneigedom Gbnr. 809/1 
  • Varetaking av betalingsplikter og arbeid med årsrekneskap og årsmelding for 2023 for noverande Ålesund kommune  
  • Orientering om Apeks fysioterapi  
  • Ny organisasjonsmodell for Ålesundregionens havnevesen  

  

Møtet startar kl 09.30 og opptaket ligg på KommuneTV 

Sjå sakslister og dokument til formannskapet